Стенопис

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовна (1,5 години) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по стенопис”.

Към учебни планове


Обучението в програмата обхваща година и половина за неспециалисти, което съдържа:

  • основни курсове по История на източноправославното изкуство, Иконография, Технология и техника на живописта, Иконопис, Стенопис, Композиция;
  • избираеми дисциплини по Богословие на иконата, Консервация и реставрация, Храмова архитектура, Шрифт и т.н.

През втората година обучението се организира в специализирани курсове по Иконопис и Стенопис. Към програмата има извън аудиторни учебни форми като: семинарни занятия, уъркшоп, подготовка за участие в изложби, биеналета, участие в изписване на икони и стенописи за параклиси и др.

Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на проектирането и реализацията на кавалетни и монументални творби в различни техники, в архитектурна среда (интериор, екстериор) със светски и църковен характер. В учебния процес се включва системно запознаване с иконографията, богословието на иконата, технология и техника на живописта и стенописта и т.н.

Специалността подготвя магистри, които могат да бъдат художници на свободна практика и да участват в оформлението на православния храм самостоятелно или в колективи, на принципа на свободната практика в условията на конкурентна среда.

Студентите получават широкопрофилна професионална подготовка както в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, така и в редица други области на изобразителното изкуство.

Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва изработване и представяне на проект в областта на църковната живопис - икона, стенопис, мозайка, представяне на проучвателни рисунки, цветни ескизи, архитектурни чертежи и макети, както и теоретична обосновка на темата на представения проект. Защитават я публично пред специализирана комисия.

Специалността осъществява научно ръководство на докторантури в областта църковните изкуства, както и на опазване на културно наследство и предоставя възможности за специализации в посочените области.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите висше образование в областта на изобразителното изкуство - с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено висше образование.