Лого НАТФИЗ - София и АМТИИ - Пловдив

Факултет „Сценични изкуства“,    катедра „Драматичен театър“

Факултет „Музикална педагогика“,    катедра „Музикална педагогика и дирижиране“

 

Театрално изкуство в образователна среда

Междууниверситетска магистърска програма съвместно с Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

 

Образователна степен: магистър

Продължителност на обучението: една година (два семестъра)

Форма на обучение: редовна (модул)

Ръководител на специалността: доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, логопед (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“)

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността „Театрално изкуство в образователна среда“ в образователно-квалификационната степен магистър, професионално направление 8. 4. „Театрално и филмово изкуство“, се реализира съвместно между Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София и Академията за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Дисциплините в учебната програма се водят от преподаватели в двете Академии, като занятията се провеждат в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Дипломата за завършена степен на висше образование и другите основни документи, свързани с обучението, ще бъдат издадени от НАТФИЗ и подписани от ректорите на двете висши училища. Обучението в специалността дава възможност на студентите да придобият професионална квалификация „преподавател по театрално изкуство“.

Специалността „Театрално изкуство в образователна среда“ цели да подготви в педагогически и методически план хора, които искат да преподават театрално изкуство. Специалността е насочена към кандидат-студенти, които са:

 • ръководители на театрални школи и всякакъв вид любителски състави;
 • професионалисти от други направления на изкуството, които искат да се преквалифицират в областта на театралното изкуство;
 • педагози, филолози, специални педагози, терапевти и логопеди, които искат да придобият по-задълбочени познания върху артистичните подходи и принципите на театралното изкуство, имащи допирни точки със сферата на тяхната дейност;
 • актьори, които искат да създават школи или преподават театрално изкуство;
 • актьори, които искат да се развиват като преподаватели във висши училища по изкуствата;
 • преподаватели, които искат да имат правоспособност за преподаване на театрално изкуство в извънкласни или факултативни занимания в основните и средни училища;
 • както и всички кандидати от други сфери, които искат да се потопят в магията на театралното изкуство и педагогиката.

 

II. ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Задължителните дисциплини са фокусирани върху основните приоритети, заложени в специалността: овладяване на спецификите на театралното изкуство и умението те да бъдат преподавани; методическите аспекти, педагогически принципи и методи за обучение в театралния процес; умения за организиране и провеждане на групова и индивидуална работа в творческия процес; умения за работа в екип; комуникационни и презентационни умения; педагогическа практика и пр.

В учебния план на специалността е предвиден баланс между теоретичната подготовка и практическите занимания и задачи, които са от първостепенно значение в работата с групи от хора и методите на преподаване в театралното изкуство.

В учебния план на специалността са предвидени и голям набор от избираеми дисциплини, които да задоволят различните образователни потребности на обучаваните, съобразно тяхното бакалавърско образование, театрална и/или педагогическа практика и интереси. В списъка с избираеми дисциплини са заложени предмети, предоставящи теоретично, историческо и практическо познание в областта на музиката, театралното и изобразително изкуства, организация на театралния процес, инструменти за реализиране на независими творчески проекти, психология, философия, семиотика, митология и религия, съвременната световна култура и др.

Задължителни дисциплини:

 • Методика на обучението по театрално изкуство
 • Методология на постановъчния процес
 • Групов процес и групова динамика
 • Основи на педагогиката
 • Приобщаващо образование
 • Компетентностен подход
 • Информационни и комуникационни технологии в обучението
 • Хоспитиране
 • Педагогическа практика

Задължителни дисциплини за студенти, които не са завършили НАТФИЗ:

 • История и теория на театъра
 • Въведение в сценичните изкуства
 • Видове актьорско изкуство
 • Култура на общуването

Избираеми дисциплини:

 • Семиотика на изкуството
 • Теория на драмата: историческо развитие
 • Съвременни сценични практики
 • Психология на развитието
 • Управление на творчески екипи
 • Интегрирано управление на творческото развитие
 • Арт мениджмънт и лидерство
 • Развитие на публики
 • Академично писане на магистърска теза
 • Обучение в неформална образователна среда
 • Договори и авторски права в сценичните изкуства
 • Проектен мениджмънт
 • Предучилищна и училищна педагогика чрез изкуство
 • Изкуствата в образованието на деца със специални образователни потребности
 • Педагогика и междукултурна комуникация
 • Комуникативни умения в образователна среда
 • Иновативни методи на обучение
 • История и стилове в поп и джаз музиката
 • Етномузикология
 • Съвременна световна култура

 

III. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

Задължителни дисциплини:

 • доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, НАТФИЗ (Методика на обучението по театрално изкуство);
 • проф. Велимир Велев, НАТФИЗ (Методология на постановъчния процес);
 • доц. д-р Румен Бостанджиев, НАТФИЗ (Групов процес и групова динамика);
 • гл. ас. д-р Лилия Стоилова, АМТИИ (Основи на педагогиката);
 • доц. д-р Весела Казашка, АМТИИ (Приобщаващо образование);
 • проф. д-р Цветанка Коловска, АМТИИ (Компетентностен подход);
 • гл. ас. д-р Тихомир Радев, АМТИИ (Информационни и комуникационни технологии в обучението);
 • д-р Яна Джарова, НАТФИЗ (Хоспитиране)

Задължителни дисциплини за студенти, които не са завършили НАТФИЗ:

 • проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ (История и теория на театъра);
 • проф. д-р Лидия Върбанова, НАТФИЗ (Въведение в сценичните изкуства);
 • доц. Боряна Георгиева, НАТФИЗ (Видове актьорско изкуство);
 • проф. д-р Веселина Раева, НАТФИЗ (Култура на общуването)

Избираеми дисциплини:

 • проф. д. н. Мирослав Дачев, НАТФИЗ (Семиотика на изкуството);
 • проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ (Теория на драмата: историческо развитие);
 • проф. д. н. Камелия Николова, БАН (Съвременни сценични практики);
 • доц. д-р Румен Бостанджиев, НАТФИЗ (Психология на развитието);
 • д-р Екатерина Кънчева, НАТФИЗ (Управление на творчески екипи);
 • д-р Десислава Стойчева, НАТФИЗ (Арт мениджмънт и лидерство);
 • доц. Юрий Дачев, НАТФИЗ (Развитие на публики);
 • проф. д-р Лидия Върбанова, НАТФИЗ (Академично писане на магистърска теза);
 • проф. д-р Радка Василева, СУ (Обучение в неформална образователна среда);
 • проф. д-р Марияна Лазарова, НАТФИЗ (Договори и авторски права в сценичните изкуства);
 • гл. ас. д-р Христо Бонев, НАТФИЗ (Проектен мениджмънт);
 • Мариела Костова, НАТФИЗ (Предучилищна и училищна педагогика чрез изкуство);
 • проф. д-р Цветанка Коловска, АМТИИ (Изкуствата в образованието на деца със специални образователни потребности);
 • д-р Яна Джарова-Караколева, НАТФИЗ (Педагогика и междукултурна комуникация);
 • д-р Яна Джарова-Караколева, НАТФИЗ (Комуникативни умения в образователна среда);
 • Мариела Костова, НАТФИЗ (Иновативни методи на обучение);
 • доц. д-р Жан Пехливанов, АМТИИ (История и стилове в поп и джаз музиката);
 • гл. ас. д-р София Русева, АМТИИ (Етномузикология);
 • екип от преподаватели, НАТФИЗ (Съвременна световна култура)

 

IV. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението в специалността е редовно с продължителност една година (два семестъра). Задължителните дисциплини се провеждат в модул, т.е. в определен брой дни по изготвен график. Незавършилите НАТФИЗ студенти посещават четири въвеждащи в театралното изкуство дисциплини, които да компенсират образователните дефицити в бакалавърското им обучение.

Обучението в двата семестъра се осъществява чрез лекционни курсове, общи и индивидуални упражнения, творчески разработки, колаборации, задания, курсови работи, задачи за самоподготовка и студентски практики.

Обучението завършва с държавен изпит по предварително предоставен на студентите конспект или с разработване и защита на дипломна работа (магистърска теза) и покриване на необходимия брой кредити.

Завършилите специалността „Театрално изкуство в образователна среда“ придобиват образователната степен „магистър“ с професионална квалификация преподавател по театрално изкуство.

 

V. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Специалността дава широк спектър от знания за театралното изкуство, както и за педагогическите и методологични принципи за преподаване на театрално изкуство в образователна среда от различен тип – подрастващи в театрални школи, за лица със специални образователни потребности, в средното или във висшето образование, а също така създава умения за работа в екип, организация на творчески процес, управлението на хора, творчески продукти в областта на театъра.

Завършилите специалността „Театрално изкуство в образователна среда“ могат да се реализират и като: специалисти, прилагащи артистични подходи в различни образователни направления; преподаватели по театрално изкуство в извънкласни или факултативни занимания в основните и средни училища; водещи на творчески ателиета в областта на изкуствата; обучаващи в различни артистични дейности; автори, ръководители и консултанти на творчески програми и проекти.

Успешно завършилите специалността получават педагогическа правоспособност, която дава възможност за реализация в средни и висши училища, театрални школи, държавни и общински културни институти и др.

 

VI. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Приемът в специалността „Театрално изкуство в образователна среда” се провежда в два кръга:

I кръг (писмен)

Кандидат-студентите пишат есе по зададена тема, което да отрази техните театрални и педагогически виждания и опит, естетически и емоционални нагласи, обща култура. Продължителност: 4 часа.

II кръг (устен изпит, събеседване)

Вторият кръг представлява събеседване с кандидат-студентите, свързано с представеното от тях есе, творческа биография, нагласи, образователни потребности, театрални и педагогически виждания, както и по теми в областта на изкуствата, културата, естетиката, обществените и хуманитарни науки.

 

VII. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА:

 1. Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. София, УИ “Св. КлиментОхридски”, 1996.
 2. Бенямин, В. „Художествена мисъл и културно съмосъзнание”, изд. „Наука и изкуство”, София, 1989.
 3. Брук, Питър. Избрани произведения (Поредица „Театър на ХХ век“), изд. „Наука и изкуство“, С., 1978.
 4. Виготски, Лев. Психология на изкуството, изд. „Наука и изкуство“, София, 1978.
 5. Даниел, Леон. Пътешествие в театъра, изд. „Захарий Стоянов“, София, 2009.
 6. Даниел, Леон. Чекмеджето на режисьора (Избрани театрални есета), изд. „Христо Г. Данов“, София, 1988.
 7. Ефрос, Анатолий. Репетицията моя любов (Поредица „Театър на ХХ век“), изд. „Наука и изкуство“, София, 1980.
 8. Захава, Борис. За майсторството на актьора и режисьора, изд. „Наука и изкуство“, София, 1979.
 9. Маленов, Славчо. Трудът М, изд. „Валентин Траянов“, София, 2005.
 10. Станиславски, Константин. За работата на актьора, изд. „Изток-Запад“, София, 2015.
 11. Чавдарова – Костова, С. Б. Господинов, В. Делибалтова. Педагогика. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2012.
 12. Чехов, Михаил. За техниката на актьора, изд. „Изток-Запад“, София, 2016.

 


За контакти и допълнителна информация:

Тодор Мечкарски, Todor Mechkarski

доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

тел.: 0887 327 166

e-mail: toshko_dimitrov@yahoo.com