Живопис

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по живопис”.


Обучението в програма Живопис обхваща три семестъра и съдържа основни курсове по Живопис, Композиция, Технология и техника на живописта, Рисуване, Съвременна пластична култура, Приложна фотография, Практика и др.

Към програмата има извънаудиторни учебни форми като: семинарни занятия, уъркшопи, подготовка за участие в изложби, биеналета и др.

Специалността подготвя магистри, които могат да се реализират професионално както в художествената, така и в педагогическата сфери на изобразителното изкуство в средните и висшите специализирани училища. Магистрите завършват обучението си с практическо изпълнение на дипломна работа, включваща серия от живописни произведения и представянето на теоретичната и обосновка. Защитават я публично пред специализирана комисия.

Специалността осъществява научно ръководство на художествено-творческа и научно-изследователска докторантури в областта на живописта.

В програмата могат да кандидатстват завършилите специализирано висше образование с изпит – събеседване върху представени произведения по специалност живопис, самостоятелно реализирани от кандидатите.

Изучавани дисицплини

Задължителни дисциплини

Живопис 1, 2 | Композиция 1, 2 | Технология и техника на живописта 1, 2 | Цветознание | Практика | Рисуване | Приложна фотография | Съвременна пластична култура | Компютърна обработка на изображението | Английски език