Департамент за езикова и специализирана подготовка

 

За департамента

Департаментът за езикова и специализирана подготовка (ДЕСП) е създаден през 2000г. и представлява основно звено на висшето училище, създадено на основание чл. 26 от Закона за висшето образование и чл. 31 от Правилника за устройството и дейността на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив във връзка с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на РБългария, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ и Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Дейността на ДЕСП е свързана с организиране, координиране и провеждане на обучения по изкуства и езикова подготовка за придобиване и повишаване на квалификацията (въвеждаща, продължаваща и допълнителна) на български и чуждестранни граждани, на педагогически специалисти и студенти в съответствие с действащата нормативна уредба.

ДЕСП обединява и ръководи формите за провеждане на следдипломно обучение, допълнителна професионална подготовка и специализaции в различни направления на изкуствата.

ДЕСП участва активно в кандидатстудентската кампания, като организира консултации по всички специалности през м.април и м.юни (първите са напълно безплатни).

Директори от основаването до сега:

  • 2000-2004 г. – гл. ас. Русанка Филипова;
  • 2004-2012 г. – доц. д-р Татяна Гигова;
  • 2012-2020 г. – акад. проф. д-р Любен Досев;
  • 2020 - проф. д-р Галя Петрова-Киркова