Департамент за езикова и специализирана подготовка

Основни форми на обучение

 

I. Подготвителни курсове за кандидат-студенти:

 • Български граждани:
  - Дългосрочни (Едногодишни) курсове – от м.октомври до м. юни
  - Краткосрочни курсове – до 2 седмици. Провеждат се през м.април и м.юни.
 • Чуждестранни граждани:
  - Дългосрочен (Едногодишен) курс по български език и специализирани дисциплини.
  - Краткосрочен курс по български език и специализирани дисциплини.

*Кандидатите, които владеят български език представят Свидетелство за езикова квалификация, а при липса на такова се явяват на изпит пред комисия.

Обучението е насочено към цялостна подготовка на кандидат-студентите за приемни изпити по всички специалности в АМТИИ.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатите за обучение в Департамент за езикова и специализирана подготовка към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив подават документите лично или чрез упълномощен представител, както следва:

 • след средно образование - до 30 септември;
 • след придобита ОКС „бакалавър“ – до 31 януари;
 • след придобита ОКС „магистър“ – целогодишно;
 • за специализации –целогодишно.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Формуляр – Заявление по образец       за български граждани        за чуждестрани граждани
 • Официален превод на дипломата за завършено средно образование (включително приложението с оценките), когато лицата кандидатстват за пълен срок на обучение, или на дипломата за завършена степен на висше образование (включително приложение с оценките и хорариума) и /или академична справка за лицата, кандидатстващи за частичен срок на обучение или за обучение в по-висока образователно-квалификационна степен (напр. за степен „магистър” след „бакалавър”.
 • Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява, правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 • Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи на страната, от която лицето кандидатства.
 • Дипломата, медицинското свидетелство и документа по т. 3 трябва да бъдат преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България и държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такава – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Дипломите за завършено образование, издадени от чуждестранни средни училища се легализират в РУО, а дипломи издадени от университети, задължително се легализират в НАЦИД.
 • Ксерокопие от документ за самоличност с изписани на латиница имената на кандидата, датата и мястото на раждане (паспорт, лична карта). Лицата с двойно гражданство, едно от които българско, представят копия от двата документа за  самоличност. При наличие на разписка в имената на кандидата в документите за самоличност (български и чуждестранен), същите прилагат и нотариално заверена декларация за идентичност на имената или удостоверение от общинските власти.
 • 2 броя снимки за документи.

II. Курсове за придобиване на учителска правоспособност “УЧИТЕЛ ПО ...”.

 1. Учител по музика в предучилищно и училищно образование;
 2. Учител по изобразително изкуство.

Период на обучение – 2 семестъра.

Записване на студенти редовна форма на обучение – паралелно с основната специалност в четвърти курс.

ІІІ. Курсове за допълнителна професионална квалификация и придобиване на правоспособност „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ...” (за студенти и завършили):

Студентите, успоредно с редовното обучение,  могат да  получат и допълнителна професионална квалификация по следните направления:

 • инструмент (класически, поп-джаз, народен) - период на обучение 8 семестъра;
 • пеене (класическо, поп-джаз, народно) - период на обучение 8 семестъра;
 • български народни танци – период на обучение – 2 семестъра.
  *Записване на студенти редовна форма на обучение – паралелно с основната специалност в четвърти курс.

IV.  Курс за придобиване професионална квалификация "МУЗИКОТЕРАПЕВТ" и „АРТ ТЕРАПЕВТ”.

Период на обучение – 2 семестъра.

V. Курс за придобиване професионална квалификация „РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ”.

Период на обучение – 2 семестъра.

VI. Курс за придобиване на професионална квалификация „КОРЕПЕТИЦИЯ НА СЦЕНИЧНИ ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ“

Период на обучение – 2 семестъра.

VIІ. Следдипломна квалификация за подготовка на РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ по музика и изобразително изкуство за работа с деца със СОП (специфични образователни потребности).

VIII. Следдипломна квалификация „ОЗВУЧИТЕЛ”.

Период на обучение – 2 семестъра.

IX. Курсове за допълнително обучение на студенти по дисциплини, които не са застъпени в учебните им планове по съответната специалност, избрани от други специалности.

XI. Курсове за допълнително обучение на студенти по дисциплини, които не са застъпени в учебните планове в трети и четвърти курс.

Чрез изучаването им към ДЕСП на студентите се дава възможност да получат допълнителна професионална квалификация в ОКС „бакалавър“.

 • Инструмент/ пеене, методика на преподаване, педагогическа практика – период на обучение – 4 семестъра
 • Солфеж – ниво 3 , 4 – период на обучение – 4 семестъра.

XII. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИЗКУСТВАТА:

 • музикален инструмент (класически, народен);
 • пеене (класическо, поп-джаз, народно);
 • дирижиране (хорово, оркестрово, оперно, на духов оркестър, на народни състави);
 • солфеж и методика на обучението по солфеж;
 • български народни танци;
 • клавирен съпровод;
 • чембало и орган;
 • курс за компютърен нотопис;
 • курс за DJ;
 • озвучаване на концерти;
 • озвучителна техника;
 • звуков дизайн;
 • изобразително изкуство;
 • графика;
 • фотография;
 • графичен дизайн;
 • костюм и мода;
 • сценография;
 • иконопис;
 • дизайн на облеклото.

Срокът на обучение е от 2 до 4 семестъра. Предоставя се и възможност учебното съдържание и времето за специализация да се определят съобразно желанието на обучаемите.