Департамент за езикова и специализирана подготовка

 

Мисия

Провежданите от ДЕСП курсове осигуряват условия за усъвършенстване на придобитите знания и умения в различни насоки на изкуствата и езиковата подготовка. Високият професионализъм на преподавателския състав допринася за ефективността на образователния процес.

Придобитата квалификация подпомага завършилите студенти в бъдещата им педагогическа и творческа работа.

ДЕСП е специализирано основно звено на АМТИИ, което извършва квалификация на педагогически специалисти от предучилищното и училищно образование.

ДЕСП обединява усилията на академичния състав на АМТИИ, работещ в различни сфери (педагогика, психология, методика на преподаване на отделни учебни дисциплини, изкуство), в процеса на реализиране на модерно и ефективно продължаващо образование на специалисти, свързано с тяхната квалификация и професионално развитие.

На успешно завършилите специализации и курсове за професионална квалификация се издават документи по образци утвърдени от Министерство на образованието и науката.