Функционална характеристика на финансов отдел към АМТИИ - Пловдив

 

Финансов отдел е оперативно звено в структурата на АМТИИ - Пловдив, което организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на Академията в съответствие с изискванията на законодателството на Република България, актовете регламентиращи разходването на средства по програми на Европейския съюз, както и вътрешните актове регламентиращи финансовата дейност.

Отделът е пряко подчинен и ръководен от Ректора на АМТИИ.
Служителите се назначават от Ректора. Съставът на отдела включва длъжностите: ръководител финансов отдел, зам.главен счетоводител, експерти, счетоводители, касиер, отчетник, снабдител.

Основните функции изпълнявани от отдела са:

 1. Организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на Академията, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН, по елементите на Единната бюджетна класификация и в програмен формат.
 2. Извършва счетоводното отчитане на приходите, разходите и трансферите по счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия съгласно Единната бюджетна класификация.
 3. Организира и поддържа самостоятелна счетоводна система.
 4. Осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:
  • спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;
  • правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
  • редовното извършване на планови и извън планови инвентаризации;
  • поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис.
 5. Анализира данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за АМТИИ и ги представя на компетентните органи.
 6. Изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости на АМТИИ.
 7. Съставя годишния финансов отчет на АМТИИ.
 8. Осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции.
 9. Осигурява условия за проверки и финансов контрол от компетентните органи.
 10. Организира, координира, обобщава и изготвя отчет за изпълнението на бюджета на Академията.
 11. 0рганизира, обобщава и предоставя данни за съставяне и актуализиране поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи и на разчетите за финансиране на капиталовите разходи.
 12. Подготвя и предлага за утвърждаване от Академичен съвет корекции на бюджета и на поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи.
 13. Изготвя анализи и справки по изпълнението на бюджета и целевите финансирания.
 14. Осигурява, проверява и комплектува необходимите документи за разплащаие на разходите за инвестиционната програма по бюджета на академията.
 15. Организира, координира и следи изпълнението на договорите финансирани със средствата за научна и художествено творческа дейност по наредба 9 на МОН, обобщава и изготвя тримесечни и годишни отчети за изпълнението им.
 16. Изготвя отчети за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.
 17. Изготвя становища и съгласува финансовите обосновки към проекти на вътрешни актове.
 18. Съхранява ведомостите за заплати, организира, анализира и изготвя типовите образци, свързани с пенсионирането на служителите от АМТИИ.