ОТЧЕТИ ЗА БЮДЖЕТА НА АМТИИ "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2023
ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2023
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2022
ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2022
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2021
ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2021
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2020
ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021

Баланс към 31.12.2021 г.     Обяснителна записка към баланс.

Oтчет за касовото изпълнение към 31.12.2021 г.

Одитен доклад на Сметната палата за годишния финансов отчет за 2021 г.

Отчет на приходите и разходите към 31.12.2021 г.


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката
за Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив,
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2020 г., ПМС 381 / 07.01.2020 г.
(публикувано в Държавен вестник, бр. 2 от 07.01.2020 г.)
П О К А З А Т Е Л И
сума в лв
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I + II + III + IV)
3 408 800
I.
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
2 755 725
1.
Средноприравнен брой учащи
725
2.
Среднопретеглен норматив (лв.)
3 801
II.
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
63 810
III.
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ
НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
244 662
1.
Стипендии
244 662
2.
Студентски столове и общежития
0
IV.
СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
344 603