Финансов отдел - правилници и процедури.

 

Счетоводна политика.

Индивидуален сметкоплан.

Правилник за документооборота.

Вътрешни правила за инвентаризация на активите и пасивите.