Лозанка Пейчева, Lozanka Peycheva

проф. д.и. ЛОЗАНКА ПЕЙЧЕВА

Катедра "Теория на изкуствата"

Служебен e-mail:
Телефон:
-
Преподавател по:
Музикален фолклор, Българска етнография
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор на изкуствознанието
Основни изследователски интереси в областта на:
Етномузикология; Музикална антропология; Модернизация и глобализация на фолклорна музика; Фолклорна музика и сцена; Фолклорна музика и медии; Усвояване на фолклорна музика: учене, обучение, образование; Фолклорно пеене и говоренето за него в инсайт (emic) перспектива; Инструментална музикалнофолклорна традиция; Музикални традиции на етнокултурни общности; Музикални традиции в Югоизточна Европа; История на етномузикологията; Традиционни ритуали и празници; Нематериално културно наследство; Дигитализация на културно наследство, дигитални библиотеки; Психологическа антропология; Авторски песни в народен дух
Преподавателски интереси в областта на:
Етномузикология, Етнография, Фолклористика
Образование:
 • 2007: Присъдена научна степен “Доктор на науките” (Dr.Sc.). Тема на дисертацията “Процеси на модернизация и глобализация на фолклорна музика от България”;
 • 1991: Присъдена образователна и научна степен “Доктор” (PhD). Тема на дисертацията: “Хороводните песни в Кюстендилско и Станкедимитровско: функционална, типологическа и историческа характеристика” (научен ръководител: проф. д.н. Тодор Тодоров);
 • 1987–1990: Редовен докторант в секция “Теория на фолклора”, Институт за фолклор, БАН;
 • 1980–1985: Държавна музикална академия “Панчо Владигеров”, София, специалност “Музикознание”. Защитена дипломна работа на тема “Песенният фолклор на с. Дяково, Станкедимитровско” (научен ръководител: проф. д.н. Николай Кауфман);
 • 1975–1980: Средно музикално училище “Любомир Пипков”, София.
Членство в организации:
 • Съюз на българските композитори (СБК);
 • International Council for Traditional Music (ICTM).
Участие в национални и международни проекти:
 • 2019: ПРОЕКТ: „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“. Финансиран от Национален Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката. Договор ДН05/16/16.12.2016. (2017-2019);
 • 2019-2020: ПРОЕКТ: Конструиране на национално културно наследство в чужбина: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики. Финансиран от Национален Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката. Договор ДН20/10/11.12.2017. (2017-2020);
 • 2019-2020: ПРОЕКТ: Потопеното наследство. Село на дъното на язовира: миграции, памет, културни практики. Финансиран от Национален Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката. Договор КП-06-Н-30/1/13.12.2018. (2019-2022).
Награди:
-
По-важни публикации:

Монографии:

 • 2019: Лозанка Пейчева. 2019. “Народният дух“ в авторските песни от България. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. 400 с.;
 • 2008: Лозанка Пейчева. 2008. Между Селото и Вселената: старата фолклорна музика от България в новите времена. София: Академично издателство “Професор Марин Дринов”. 583 с.;
 • 2002: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. 2002. Зурнаджийската традиция в Югозападна България. София: Българско музикознание. Изследвания. 92 илюстрации, 22 нотирани мелодии, CD с откъси от 43 изпълнения, Превод на английски език. 512 с.;
 • 1999: Лозанка Пейчева. 1999. Душата плаче – песен излиза. Ромските музиканти в България и тяхната музика. София: ТерАРТ. 280 с.;

”Капитални” песенни сборници с теренни материали

 • 2013: Лозанка Пейчева, Григор Григоров (съст.). 2013. Тодор Джиджев. Народни песни от Тракия. София: АИ „Проф. Марин Дринов”. 702 с.

Учебници и печатни учебни пособия

 • 2019: Пейчева, Лозанка, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова. 2019. Музика за десети клас. София: Издателство Просвета. 56 с.;
 • 2019: Пейчева, Лозанка, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова. 2019. Книга за учителя. Музика за десети клас. София: Издателство Просвета. 72 с.;
 • 2018: Пейчева, Лозанка, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров. 2018. Музика за девети клас. София: Издателство Просвета. 64 с.;
 • 2018: Пейчева, Лозанка, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров. 2018. Книга за учителя. Музика за девети клас. София: Издателство Просвета. 91 с.;
 • 2017: Пейчева, Лозанка, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров. 2017. Музика за осми клас. София: Издателство Просвета. 55 с.;
 • 2017: Пейчева, Лозанка, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров. 2017. Книга за учителя Музика за осми клас. София: Издателство Просвета. 87 с.;
 • 2005: Людмила Велчева, Лозанка Пейчева. 2005. Неравноделността – система за изучаване. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 175 с.;
 • 2001: Стефанка Георгиева, Розмари Стателова, Любомир Кавалджиев, Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. 2001. Учебник по музика за 9 клас. София: Издателство Просвета, 132 стр.;
 • 2001: Стефанка Георгиева, Розмари Стателова, Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. 2001. Книга за учителя към Учебник по музика за 9 клас. София: Издателство Просвета, 47 стр.;

Други публикации

 • Повече от 230 студии, статии, рецензии, предговори, енциклопедични статии, научни съобщения и други публикации в специализирани научни издания в България и чужбина.
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
 • От 2015: Председател на Борда на Националния комитет на ICTM – България (ICTM National Committee of Bulgaria);
 • От 2015: Член на Американо-Българска Комисия по опазване на културното наследство (US-Bulgaria Bilateral Cultural Preservation Commission), US Embassy in Bulgaria;
 • 2014-2016: Зам. главен редактор на редколегията на списание „Papers of BAS: Social sciences & Humanities”, БАН;
 • 2014-2020: Член на Съвет на настоятелите на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив;
 • От 2014: Член на Съвет по въпросите на образованието, Българска академия на науките;
 • 2013-2015: Член на Национален експертен съвет за нематериално културно наследство, Министерство на културата;
 • 2011-2016: Член на Управителен съвет на Фондация за българска и балканска органология „Вергилий Атанасов”;
 • 2011-2014: Член на Експертен съвет за издателска дейност (EСИД) към УС на БАН, Българска академия на науките;
 • 2011-2015: Член на Национален комитет по Балканистика, ИБЦТ-БАН;
 • 2011-2014: Член на Специализиран експертен съвет за предоставяне на статут на национално богатство на движими културни ценности, Министерство на културата;
 • 2011-2013: Заместник-председател на Национален експертен съвет за нематериално културно наследство, Министерство на културата;
 • 2010-2014: Член на Музеен съвет към УС на БАН, Българска академия на науките;
 • 2008-2016: Член на Борда на Изследователска група (Committee of Study Group) “Музика и танц в Югоизточна Европа” (“Music and Dance in Southeastern Europe”) към ICTM (Международен съвет за традиционна музика);
 • От 2007: Член на Редакционната колегия на списание “Българско музикознание”, Институт за изкуствознание, БАН;
 • От 2006: Член на Изследователска група (Study Group) “Музика и малцинства” (“Music and Minority”) към ICTM (Международен съвет за традиционна музика);
 • От 2000: Член на Съюза на българските композитори, Секция “Музиколози”.