София Русева, Sofia Ruseva

доц. д-р СОФИЯ РУСЕВА

Секретар на катедра "Теория на изкуствата"

Служебен e-mail:
Телефон:
0889 200806
Преподавател по:
 • Българска народна музика;
 • Словесен фолклор;
 • Дешифриране на музикален фолклор;
 • Солфеж;
 • Теория на музикалните елементи.
Академична длъжност:
Доцент
Научна степен:
Доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Музикознание, Етномузикознание, Теория на музиката
Преподавателски интереси в областта на:
Музикален фолклор, теория на музиката, съвременни тенденции и иновации в образователния процес, културна политика.
Образование:
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, образователна и научна степен „Доктор“, направление 8.3. „Музикознание и музикално изкуство“, 2016 г.;
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ОКС „Магистър“, специалност „Етномузикознание“, 2010 г.;
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ОКС „Магистър“, специалност „Артмениджмънт“, 2010 г.;
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ОКС „Бакалавър“, специалност „Педагогика на обучението по музика“, 2009 г.
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
 • 2018 г. - „Седмица на изкуствата Боровец“;
 • 2012 г. – международен проект „100 voix pour l’europe“ /„Сто гласа за Европа“/, Франция.
Награди:
-
По-важни публикации:
 • „Структура и форма на хороводните народни песни от Северна България“, книга на базата на успешно защитен дисертационен труд;
 • „Структурни особености на хороводните народни песни в Източното Старопланиние“;
 • „Взаимовръзка между поетичен текст и ритмична структура при хороводните песни от Средна Северна България“;
 • „За някои взаимовръзки между текст и мелодия при хороводните песни от Североизточна България“;
 • „Двуредната стихомелодична строфа в българските народни хороводни песни /Родопи и Северозападна България/“.
По-важни творчески изяви:
Многобройни участия и концерти като част от състава на Академичен смесен камерен хор „Гаудеамус“ в страната и чужбина – Франция, Белгия, Италия, Полша, Гърция, Македония.
Обществена дейност:
-