Vesela Kazashka, Весела Казашка

доц. д-р ВЕСЕЛА КАЗАШКА

катедра "Дизайн"

Служебен e-mail:
Телефон:
0877 160 065
Преподавател по:
 • Приобщаващо образование;
 • Финансово управление и контрол;
 • Европейски политики и програми в областта на изкуството.
Академична длъжност:

Доцент в професионално направление 8. 1 Теория на изкуството, специалност „Мениджмънт и проектно финансиране“

Регистрация в НАЦИД https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/41956
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
 • Работа с деца със специални образователни потребности, арттерапевтични практики;
 • Проектно финансиране и финансово управление на проекти;
 • Политики и програми в областта на науката и изкуството.
Преподавателски интереси в областта на:
 • Работа с деца със специални образователни потребности, арттерапевтични практики;
 • Политики и програми в областта на науката и изкуството;
 • финансово управление на проекти;
 • Психология на управлението на арторганизациите  и научните организации.
Образование:
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – магистър „Български и руски език“ (1998);
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – магистър „Макроикономика“, специализация „Организация и управление на счетоводството“(2000);
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – магистър „Психология на управлението“ (2020);
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – доктор „Специална педагогика“(2014).
Членство в организации:
 • Съюз на психолозите в България UIN BG RP 2395 - 2634 (6001) -2020;
 • Съюз на учените в България (2019);
 • Локално контактно лице на мрежа на европейските изследователи EURAXESS (2010) https://www.euraxess.bg/bulgaria/about-us#Plovdiv
 • Национално контактно лице на Хоризонт 2020, „Приобщаващи, новаторски и мислещи общества“ (2016) http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=71
Участие в национални и международни проекти:

2016

 • Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (АРТ), ДМ 05/2/2016, МОН, Фонд „Научни изследвания“ Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени 2016, период на изпълнение: декември 2016 – декември 2018 година;
 • Erasum + Gifted (for) you 2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957, 2014-2016;
 • Live Skills 575425-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-SSA, 2016- 2020.

2017

 • Международна конференция на тема: „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата“,  ПМНФО/21/ 11.10.16, МОН, Фонд „Научни изследвания“ Конкурс за финансиране на международни форуми, период: октомври 2017

2018

 • Researchers in the knowledge triangle’ — ‘K-TRIO 3’ (‘GA-818757 — K-TRIO 3 — H2020-MSCA-NIGHT-2018, ЕК, Програма Хоризонт 2020, Research Executive Agency, период май 2018 – декември 2019 година;
 • BG_CareerDays: Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers, HORIZON 2020 Project 741107 - 2018.

2019

 • Втора международна научна конференция на тема: „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата“, Конкурс за съфинансиране на международни научни форуми, договор № КП-06- МНФ/23 от 16.07.2019;
 • „Академични издания 2019“, финансираща организация: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“– Пловдив, период март – ноември 2019 година.

2020

 • VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ Конкурс за съфинансиране на международни научни форуми, договор  КП-06-МНФ/5 от 15.09.2020 г.;
 • Researchers in Knowledge triangle - K-TRIO 4, HORIZON 2020 - 955283 — K-TRIO 4 — H2020-MSCA-NIGHT-2020;
 •  „Академични издания 2020”, финансираща организация: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, период март – ноември 2020.
Награди:
Сертификат за постижения на МОН за ефективен принос като член на Националната контактна мрежа за Рамкова програма „Хоризонт2020” в България
По-важни публикации:

Монография:

 • Казашка, В., Колев, В., Русева М. (2018). „Пловдив–арторганизации и управленският им профил” АМТИИ, ISBN-978-954-2996-38-7, 333 стр.

Книги на база дисертационен труд

 • Казашка, В., (2018) Позитивна стигма към хората с увреждания”, АМТИИ 2018- ISBN- 978-954-2963-34-9, 145 стр.;
 • Kazashka V., (2019), Positive Sigma, LAP Lambert Academic Publishing, ISBN- 978-620-2-01378-9, 77 стр.

Други книги:

 • Казашка, В., (2019), Приобщаващо образование – въведение, АМТИИ;
 • „Проф. Асен Диамандиев” , ISBN – 978-954-2963-53-0, 202 стр.;
 • Казашка, В. (2020), Мотивация за кариерно развитие и екипна работа в съвременна научноизследователска инфраструктура, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, ISBN 978-954-2963-66-0,  100 стр.

2019

 • Kazashka V.,(2019) „FINANCE MANAGEMENT IN ARTS ORGANIZATIONS IN BULGARIA”, International conference – Innovations in Science and Education”, Prague 2019 https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC DOI: 10.12955/cbup.v7.1356
 • Kazashka V., (2019) „The Bulgarian folk dance in the context of the National identity in the global world”, Arts Academy – Scientific journal, Kazakh National Academy of Choreography , ISSN 2523-4684, Index- 74863, p. 18-24;
 • Kazashka V. (2019) „The „Live Skills” project – possibility for improving Digital and Management Skills in the professions of the Audiovisual and Life Performance Sector”, Bucharest, Romania ISBN 978-973-0-29590-0, pp.116-119;
 • Kazashka V. (2019) „Incusive education through the arts”, Russia, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Международна научно-практическа конференция, Тула, 2019, ISBN 978-5-6043744-4-3, 181- 186 стр.
 • Казашка, В., (2018) „Анализ и управление на риска в арторганизацията”, АМТИИ – 2019 Годишник ISNN - 1313-6526, стр. 101-111;
 • Бъркалова, П., Казашка В., Колев В., (2019) „Хармонизиране на поколенията. Учени, артисти и граждани заедно в нощ на учените 2019 в Пловдив”, сп. Наука 2019, бр. 6, стр 31 http://spisanie-nauka.bg/arhiv/6-2019.pdf
 • Казашка, В. (2019) „Българският танцов фолклор и неговото отражение върху личността”, Втора международна научна конференция „Наука, образование и иновации в изкуството” АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, 24-26 октомври 2019 г., ISBN - ISBN 978-954-2963-56-1;
 • Казашка, В. (2019) „Европейски политики за култура и изкуство – минало, настояще и бъдеще”, Втора международна научна конференция „Наука, образование и иновации в изкуството” АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, 24-26 октомври 2019 г., ISBN - ISBN 978-954-2963-56-1;
 • Казашка, В. (2019) „Финансови грешки в отчетите по програма Хоризонт 2020”, VII Международна научно-практическа конференция на тема "Управленски и маркетингови проблеми в изкуството", Пловдив - АМТИИ 2019, ISSN- 2603-462X;
 • Казашка, В. (2019) „Концерт на открито „Магията на българския фолклор””, списание АРТ Спектър, АМТИИ 2019;
 • Шекерджиева-Новак, Т., Казашка, В. (2019), „Наука, образование и иновации в споделената академична среда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив”, списание АРТ Спектър, АМТИИ 2019;
 • Казашка, В., (2019) „„Концерт–ревю „Пролетни цветя”” списание АРТ Спектър, АМТИИ 2019.

2020

 • Казашка, В., (2020), „Университетът на бъдещето”, VIII Международна научно-практическа конференция „Мениджмънт и маркетингови проблеми в изкуството”, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, 20 ноември 2020, ISSN- 2603-462X;
 • Казашка, В., (2020), „Университет будущего – убежище мысли и разума”, Международная научно-практическая конференция  «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ», приуроченной к 1150-летию Аль Фабари, 23 октебря 2020, Нур Султан, ISBN 978-601-265-387-8   стр 130-137;
 • Казашка, В., (2020), „Вътрешните хоризонти и социалната изолация. Терапевтични практики, основани на творческите нагласи.” Научно списание „Общество и здраве”, Година 2020, брой 2, ISSN – 2683-0892 (онлайн), стр. 146-153;
 • Казашка, В. (2020), „Вътрешните хоризонти и социалната изолация. Терапевтични практики, основани на творческите нагласи”, Регионална библиотека „Любен Каравелов― – Русе ISBN 978-619-7404-15-9, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев―– Пловдив ISBN 978-954-2963-69-1 стр 351-360;
 • Бъркалова П., Казашка, В. (2020) „Виртуалната Европейска нощ на учените 2020 в Пловдив”, Списание „Наука”, бр. 6 2020 г., ISSN 0861 3362 (печатно) ISSN 2603-3623 (електронно) ,стр. 32-35;
 • Панферова Е., Казашка В. (2020) „Условия развития психологически безопасной образовательной среды в новой реальности, обусловленной COVID-19”, Сборник „Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы развития : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. И.Л. Федотенко, С.В. Пазухина (Тула, 29 октября 2020 г.). – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 428 с. ISBN 978-5-907313-88-0 DOI 10.31483/a-10216, стр. 297-303
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
 • Популяризира науката и изкуството в град Пловдив от 2010 година до момента чрез организиране на Европейска нощ на учените;
 • Член е на редакционната колегия, която издава сборници с интервюта на учени и хора на изкуството  от град Пловдив:
  • „Хора на науката. Университетът убежище на мисълта” (2015);
  • „Хора на изкуството. Многоликите превъплъщения на таланта” (2018);
  • „Хора на изкуството. Новото поколение и духовният свят на човека” (2019);
  • „Будителите на 21. век. Учителите като повелители на промяната” (2020).