Зора Янакиева, Zora Yanakieva

проф. д-р ЗОРА ЯНАКИЕВА

Катедра "Изящни изкуства"

 

Преподавател по:

 • Методика на обучението по изобразително изкуство (за степен бакалавър и магистър);
 • Хоспитиране (за степен бакалавър);
 • Извънкласни и извънучилищни дейности (за степен бакалавър);
 • Педагогическа практика (за степен бакалавър и магистър);
 • Методика на педагогическите изследвания по изобразителни изкуства(за степен магистър).

Академична длъжност:

  професор

Научна степен:

  доктор

Основни изследователски интереси в областта на:

Детско-юношеска периодика, Теория, методика и практическо обучение по изобразително изкуство, Интеркултурно образование.

Преподавателски интереси в областта на:

Методика на обучението по изобразително изкуство, Педагогическа практика, Теория на изкуствата, Методика на педагогическите изследвания.

Образование:

  СУ „Св. Климент Охридски“, Педагогика на обучението по изобразително изкуство“. Магистър (1999)

Участие в национални проекти:

 • 2003 – Участие по проект на БАЧУ „Алтернативни тенденции в частното училищно образование“;
 • 2007 - Учебна програма по проект към национална програма „Училището – територия на учениците“, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“;
 • 2011- Експерт по проект на МОН за оценяване на Държавни образователни стандарти за учебно съдържание по учебния предмет Изобразително изкуство;
 • 2012 - Изготвяне на учебни програми по Изобразително изкуство за първи гимназиален етап VІІІ-Х клас по проект към МОН „Подобряване на качеството на общото образование“ „За по-качествено образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • 2013-2014 - Академичен наставник по проект “Студентски практики” към МОН;
 • 2017 Експерт по проект на МОН за оценяване на учебно съдържание на учебници по изобразително изкуство за 2 и 6 клас;
 • 2018 Участие в национален научен проект: “Социокултурна анимация, възпитание и терапия чрез изкуство в социалните дейности и образованието”, СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Избрани публикации:

Монографии

 • Педагогическата практика по изобразително изкуство във висшето училище. Пловдив: Имеон, 2011. 160 с.
 • Интерактивното обучение в професионалната подготовка на студентите по методика на изобразителното изкуство. Пловдив: АМТИИ отп. от Имеон, 2017, 294 с.;
 • Развитие на идеята за възпитание и образование чрез изкуство в България. Първата половина на ХХ век. В съавторство с Н. Бояджиева. Пловдив: Имеон, 2018, 231 с.;
 • Мотивиране на учениците за учебна дейност в обучението по изобразително изкуство. Пловдив: Имеон, 2019.

Учебници:

 • Изобразително изкуство. Упражнения по методика – разширен курс за подготовка. Пловдив: АМТИИ отп. от Имеон, 2017, 141 с.

Избрани статии и студии:

 • Алтернативни тенденции на развитие на методиката на обучение по изобразително изкуство в ЧОУ "Класик" гр. Пловдив. - В: Алтернативни тенденции в частното училищно образование. Сборник. София: 2002, с. 215-219
 • Идеята за възпитание чрез изобразителното изкуство в детските списания "Пенкини картинки" и "Детска почивка". В:Педагогика. София: 2003, бр. 8, с. 85-95;
 • Идеята за възпитание чрез изобразителното изкуство в детско-юношеския периодичен печат през втората половина на XX век. - В: Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина. Сборник. Пазарджик: 2003, с.116-122;
 • Обучение и възпитание чрез изобразителното изкуство в училищата с ученици от ромската етнокултурна общност. - В: Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина. Сборник. Пазарджик: 2003, с. 123-129;
 • Значението на изобразителното изкуство в художествените списания и в комиксовите поредици за деца и юноши. - В: Педагогика. София: 2005, бр. 1, с. 105-110;
 • Обучението по хоспитиране по изобразително изкуство. - В: Съвременното образование - мисия и визии. Сборник. Благоевград: 2010, с. 91-95. • Организация на занятията педагогическа практика в клас по изобразително изкуство. - В: Съвременното образование- мисия и визии. Сборник. Благоевград: 2010, с. 97-101;
 • Педагогическата подготовка на студентите от специалност „Педагогика на изобразителното изкуство”. - В: Педагогика. София: 2010, кн.6, с.106-122;
 • Трудности в началния етап от педагогическата практика на стажант-учителите по изобразително изкуство. - В: Педагогическа ентелехия. София: 2011, с. 99-109;
 • Планиране на комбиниран урок по изобразително изкуство при практическото обучение на студентите. - В: Педагогика.София: 2011, кн. 1.
 • Проблеми в обучението по изобразително изкуство с ученици от ромски произход в прогимназиален етап. - В: Годишника на АМТИИ. Пловдив: 2012, с. 200-208;
 • Организация на семинарните упражнения по Методика на обучението по изобразително изкуство. - В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен: ШУ Епископ Константин Преславски, 2013, т. ХVІІ D, с. 208-213;
 • Мотивацията в обучението по изобразително изкуство в прогимназиалния етап. – В: АМТИИ Годишник. Пловдив: отп. в Пловдив, 2013. с. 164-177. ;
 • Диагностика и оценка на резултатите в обучението по изобразително изкуство. – В: АМТИИ Годишник. Пловдив: отп. в Пловдив, 2013. с. 178-187.;
 • Методическа и професионално-практическа подоготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в АМТИИ – гр. Пловдив. – В: Електронно списание за наука,култура и образование[CD]. 2014, бр. 2.;
 • Обучението на студентите в семинарните упражнения по методика на изобразителното изкуство. - В: Изкуство и образование – традиции и съвременност. Пловдив: АМТИИ, 2014, т. ІІ, с. 287-299;
 • Оценяване на постиженията на студентите по педагогическите дисциплини от художествените специалности. - В:  Изкуство и образование - традиции и съвременност. Пловдив: АМТИИ, 2014, т. ІІ, с. 403-415;
 • Организационни форми на учебната работа по изобразително изкуство. Международна научно-практична конференция "Управленски и маркетингови проблеми в изкуството", АМТИИ 2016 г.;
 • Still life art training in the general and vocational education schools in Bulgaria. – V: Knowledge – international journal. Institute of Knowledge Management – Skopje. Skopje: 2017, Vol. 17, No 4, pp. 1509-1784, р.1677-1684;
 • Classification and meaning of  illustrations in art textbooks. – V: Knowledge – international journal. Institute of Knowledge Management – Skopje. Skopje: 2017, Vol. 16. 4, pp. 938-1324, р.1317-1323;
 • Изобразителни принципи за изграждане на натюрморт при работа с ученици. - В:  Годишник на АМТИИ. Пловдив: 2018. с.44-49;
 • Естетическовъзпитателни аспекти на натюрморта. - В: Годишник на АМТИИ. Пловдив: 2018. с. 39-43.

Административна дейност:

 • 2013-2017 - Секретар на Атестационна комисията към факултет „Изобразителни изкуства“ АМТИИ;
 • 2016-2019 - Заместник-председател на Контролен съвет към АМТИИ;
 • 2016 - м. Септември – Декември, вр. изп. дл. Декан на факултет „Изобразителни изкуства“, АМТИИ

 

За контакт:

тел.:

e-mail: avrora68@abv.bg