Катедра "Изящни изкуства"

Хонорувани преподаватели

 • Станислав Станев
 • Дамян Митърчев – базов учител
 • Гергана Манова

 

Обхващани специалности:

 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство (бакалавърска и магистърска степен);
 • графика (магистърска степен);
 • живопис (магистърска степен).

Върху какво е съсредоточено обучението:

 • педагогически науки;
 • държавна практика в училищата;
 • специализиране в сферата на живописта, графиката и скулптурата.

Етапи на обучението:

 • 2 нива – бакалавърска и магистърска степен;
 • в бакалавърска степен:
  • I курс - живопис;
  • II курс - графика;
  • III курс - скулптура;
  • IV курс – избираема от трите дисциплини.

Нови умения:

 • Умения в сферата на технологията на живописта, графиката  и скулптурата;
 • Усъвършенстване в рисуването на човешката фигура с разнообразни материали;
 • Композиция по съответните специалности с присъствието на човешка фигура;
 • Умения в областта на натюрморта и пейзажа чрез обучение в учебни практики;
 • Педагогически умения чрез обучение на държавна практика в училищата;
 • Запознаване със софтуерни продукти:
  • Софтуерни продукти за графична обработка;
  • Windows, интернет – номинации, програми за тексто-обработка.

Перспективи след дипломиране:

 • Педагогическа работа на всички нива;
 • Дизайнери в рекламата и полиграфическата сфера;
 • Могат да кандидатстват за членство в художествени съюзи;
 • Могат да участват в художествени форуми в страната и в чужбина;
 • Могат да заемат ръководни длъжности в сферата на културата и образованието.