Катедра "Приложни изкуства"

Хонорувани преподаватели

 • проф.д-р Емил Хаджиколев
 • арх. Владимир Петров
 • д-р Стефан Ставрев
 • д-р Сашо Петков
 • д-р Петко Якимов
 • Тодор Ненов
 • Георги Георгиев
 • Никол Ветин

Катедрата е сформирана през 2009 г. и обхваща специалностите „Сценография“ и  „Църковна живопис“-  ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“,  „Графичен дизайн и фотография“ ОКС „Бакалавър“, а по-късно се разкриват „Дизайн на облеклото“ и „Фотография“ ОКС „Бакалавър“,  „Костюм и мода“,  „Мултимедия и виртуална реалност“, „Графичен дизайн“, „Фотография“ и „Типография“ - ОКС „Магистър“.

От 2020 г. катедрата обединява специалностите „Сценография“, „Фотография“  - бакалавърска и магистърска програма и „Мултимедия и виртуална реалност“ – ОКС „Магистър“.

Преподавателите в катедрата са творци с множество национални и международни изяви, с богат преподавателски опит и активна научноизследователска дейност. Иновативният подход, съвременните форми и методи на обучение, връзката между класически изразни средства и нови медии, между теория и практика, експериментална насоченост, продиктувана от интердисциплинарните взаимовръзки с други области на изкуството и дизайна,  прилагани в ежедневната образователна дейност в аудитории, ателиета, онлайн платформи, се доказват с успешното участие на нашите студенти в конкурси, изложби, спектакли, уъркшопове, научни форуми, съвместни творчески проекти.

Ръководители на катедрата от основаването до днес:

 • доц. Стефан Попов – 2009 г.;
 • доц. Никола Лаутлиев – 2010-2018 г.;
 • доц. Весела Статкова от 2019 г.