Цветанка Коловска, Cvetanka Kolovska

проф. д-р ЦВЕТАНКА КОЛОВСКА

Заместник-ректор по учебната дейност
Катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Служебен e-mail:
Телефон:
-
Преподавател по:

Бакалавърски програми: Методика на обучението по музика в детска градина и средно училище, Педагогическа практика в клас и детска градина, Хоспитиране в клас и детска градина.

Магистърски програми: Съвременни тенденции в музикалната педагогика, История на музикалното възпитание, Музикална педагогика и музикотерапия, Педагогическа практика.

Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Обучението по музика в сферата на висшето образование, Обучението по музика в предучилищна възраст и средно училище, Педагогическата практика на студентите по музика в училище и детска градина.
Преподавателски интереси в областта на:
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст и средно училище, История на училищното музикално възпитание в България, Педагогическа практика в детска градина и средно училище, Музикотерапевтични подходи и практика в предучилищна възраст и училище.
Образование:
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, специалност Музикална педагогика, 1993 г.
Членство в организации:
Участие в национални и международни проекти:

Ръководител на проекти:

 • „Национален Академичен конкурс за млад учител по музика” (2018 г, 2013 г);
 • „Национален Академичен Конкурс за написване на училищна песен” (ежегодно от 2013-2019);
 • „Празник на детската песен” в АМТИИ (ежегодно от 2013-2019);
 • 2014-2013 - Член на националната работна група по проект на МОН за изработване на програмите по музика за профилирано обучение;

Официален член на националната експертна група за обсъждане на образователния пакет за профилирана подготовка по музика.

2013-2012 Член на националната работна група на МОН за изготвяне на проект на Държавни образователни стандарти по „Музика” общообразователна подготовка.

Активно участва в национални кръгли маси, организирани от МОН, за обсъждане на новите учебни програми за задължителна подготовка по музика за начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

2014г – Член на Националната комисия за организиране и провеждане на националното състезание „Ключът на музиката“.

2013г – Член на Националната комисия за организиране и провеждане на националното състезание „Ключът на музиката“.

Награди:
 • 2021 г. - Наградата на Ректора за високи постижения в учебния процес и научноизследователската дейност;
 • 2013 г. - Наградата на Ректора за висока активност в учебния процес и постижения в научноизследователската дейност.
По-важни публикации:

Монографии:

 • Коловска, Цветанка. Стратегии за възприемане и осмисляне на учебното съдържание по музика. Пловдив: Изд. Летера, 2011. стр. 211 ISBN 978-954-516-930-4;
 • Коловска, Цветанка. Съвременни педагогически стратегии за социализиране на обучаваните в учебния процес по музика (средна училищна възраст), Пловдив: Изд. Летера, 2005 г. стр. 122 ISBN 954-516-555-3;

Учебници и учебни пособия:

 • Коловска, Цветанка. Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание във втора група на детската градина, (в съавт.). София: Изд. Булвест 2000, 2009 г. ISBN 978-954-18-0714-9;
 • Коловска, Цветанка. Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в трета група на детската градина, (в съавт.), София: Изд. Булвест 2000, 2009 т. ISBN 978-954-18-0713-2;

Научни статии и доклади от участия в български и международни конференции:

 • Коловска, Цветанка. За предизвикателствата пред компетентностния подход в обучението по музика и еволюционните процеси. „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“: VІІ Международна научна конференция 2020 г., организирана от Регионална библиотека „Л. Каравелов“ Русе;
 • Коловска, Цветанка. Българският танцов фолклор в педагогическата практика на студентите по музика. KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS: XXIIII Международна конференция, 2020 г., Р Сърбия. EBSCO, Index Copernicus, Europub и Global Impact & Quality Factor (GIF) стр. 1493-1499 ISSN 2545-4439;
 • Коловска, Цветанка. Извънкласните и извънучилищните дейности по музика (занимания по интереси) – фактор за развитие и активно музикално възпитание. „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата”: II Международна научна конференция АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 2019 г., изд. от АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“, стр. 48-53 ISBN 978-954-2963-56-1;
 • Коловска, Цветанка. Музикалното въображение в практическата сфера на студентите музикални педагози. „THE TEACHER OF THE FUTURE“: XVII международна научна конференция, 2018г, Черна гора, Global impact and Quality Factor, стр. 1533-1537 ISSN 2545 – 4439;
 • Коловска, Цветанка. Начални трудности при някои аспекти на певческата дейност в педагогическата практика на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика”. „THE POWER OF KNOWLEDGE”: XIV международна научна конференция, 2017г, Greece, сб., Global impact and Quality Factor, стр. 1229-1235 ISSN 2545 – 4439;
 • Коловска, Цветанка. Енкултурация и музикално възпитание през погледа на съвременния учител по музика. „THE TEACHER OF THE FUTURE“: IX международна конференция, 2016, Albania, сб, Global impact and Quality Factor, стр. 365-369 ISSN 1857-92
По-важни творчески изяви:
Модератор на Уъркшоп на тема: „Активно възприемане на музика в началното училище. Система „Огледало“ с лектор: проф. д-р Татяна Вендрова – водещ преподавател от Академия за музика и танц в Йерусалим, Израел.
Обществена дейност: