Капка Солакова, Kapka Solakova

проф. д-р КАПКА СОЛАКОВА

Катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Служебен e-mail:
Телефон:
Преподавател по:

В ОКС „Бакалавър“ – Педагогика, Предучилищна педагогика, Доцимология, Музикална психология и музикотерапия

В ОКС „Магистър“ - Педагогическа диагностика, Реторика, Музикална психология, Музикотерапия за деца

Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Дидактика на висшето образование, Философия на образованието, Семейно възпитание, Педагогика и психология на общуването, Музикотерапия за деца
Преподавателски интереси в областта на:
Педагогика, Предучилищна педагогика, Педагогическа диагностика, Доцимология, Педагогическа реторика, Музикална психология и музикотерапия
Образование:

СУ“ Св.Климент Охридски“, Философски факултет - Специалност Педагогика,

допълнителна специалност Философия, година на завършване – 1983

Задочен докторант в СУ“ Св.Климент Охридски 1990 -1994

Членство в организации:
Съюз на учените
Участие в национални и международни проекти:
Награди:
2014 г. – Награда на Ректора на АМТИИ за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност
По-важни публикации:

Монографии и студии

 • Солакова, К. Педагогическото образование в сферата на изкуството. Теоретико-приложни аспекти. Пловдив: Астарта, 2015 ISBN 978-954-350-202-8;
 • Солакова, К. Агресията в предучилищна възраст – психолого-педагогически аспекти. Велико Търново, Астарта, 2005 ISBN 954-8324-87-3;
 • Солакова, К. Предучилищната педагогика – между традициите и новаторството. Студии. Велико Търново: Астарта, 2005 ISBN 954-8324-90-3;
 • Солакова, К. Предучилищното обучение – проблеми и тенденции. Пловдив: Соли, 1999 ISBN 954-90518-1-1

Учебници

 • Солакова, К. съавт. Предучилищна педагогика / теоретико- приложни аспекти /. Пловдив: Сема 2001, 2001 ISBN 954-8833-36-0;
 • Солакова, К. съавт. Проблеми на предучилищната педагогика. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски”, 1995 ISBN 954 423 091-2;
 • Солакова, К. съавт. Ръководство за семинарни упражнения по предучилищна педагогика. Пловдив: Унив. изд. „Паисий Хилендарски”, 1994 ISBN 954-423-067-Х;

Публикации в научни списания и сборници /избрано/

 • Солакова, К. Образованието и образователните институции в епохата на свързаните технологии – традиции и иновации . НАУКА, образование и иновации в областта на изкуството Science, Education and Innovations in the Arts:международна научна конференция, 12-13 окт. 2017 г.,Пловдив: Сборник доклади АМТИИ, 2017 ISBN 978-954-2963-23-3;
 • Солакова, К. Предизвикателства, тенденции и перспективи в педагогическото образование в сферата на изкуството. The Teacher of The Future. Ninth International Scientific Conference 17-19.06.2016 Durres, Albania KNOWLEDGE. International Journal Scientific Papers. Vol 13.2 Skopje: IKM ISSN 1857-92;
 • Солакова, К. Дигиталната грамотност – предизвикателство пред професионално-педагогическата подготовка на студенти от специалности по изкуствата. Тринадесета международна научна конференция Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики. Сборник доклади. Ботевград: МВБУ, 17-19 юни, 2016 ISBN 978-954-9432-70-1 (CD);
 • Солакова, К. Идеята за нестандартност в образованието и обучението на студенти от специалности по изкуствата.В: Новата идея в образованието. Юбилейна научна конференция с международно участие. Сборник доклади. Т.2 Бургас: БСУ, 2016 ISBN 978-619-7126-28-0;
 • Солакова, К. Образованието в сферата на изкуствата – качество и контекст на ефективност. В: Изкуство и образование – традиции и съвременност. Международна научна конференция. (23-24 октомври, 2014) Т.1, Пловдив : АМТИИ , 2015 ISBN 978-954-2963-12-7 (т.1);
 • Солакова, К. Проектно-ориентираното групово изследване като обучаваща стратегия в работата със студенти от специалности по изкуствата. В: Изкуство и образование – традиции и съвременност. Международна научна конференция. (23-24 октомври, 2014) Т.1, Пловдив : АМТИИ , 2015 ISBN 978-954-2963-12-7 (т.1);
 • Солакова, К. Музикотерапията – статус и перспективи на развитие в процеса на подготовка на музикални педагози. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. / 12-14 юни, 2015/ Т. 2, Бургас: БСУ, 2015 ISBN 978-619-7126-11-2;
 • Солакова, К. . Развитие на социални и комуникативни компетентности у студенти от специалности по изкуствата. В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Научна конференция с международно участие./14-15 юни, 2013/ Т.1. Бургас: БСУ, 2013 ISBN 978-954-9370-9;
 • Солакова,К.Възпитанието в контекста на детството и родителството като културно-исторически и социални феномени. В: Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Годишник. Пловдив: АМТИИ, 2013 ISSN 1313-6526;
 • Солакова, К. Образование в бъдеще време или съвременните концепции за образованието и педагогическите реалности. В: Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Годишник. Пловдив: АМТИИ, 2012 ISSN 1313- 6526;
 • Солакова, К. Предучилищното образование между традициите и предизвикателствата на съвременността. В: Конференция 130 години предучилищно възпитание Научна конференция с международно участие. Велико Търново: Унив.изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2012 ISBN 978-954-524-842-9;
 • Солакова, К. Другият и самопознанието в аспекта на интегралното човекознание. В: Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Годишник. Пловдив: АМТИИ, 2009 ISSN 1313- 6526;
 • Солакова, К. Педагогическото познание в обучението на студентите от специалности по изкуствата. В: 120 години университетска педагогика. Между традициите и новите реалности. София: Унив.изд. „Св.Климент Охридски”, 2008 ISBN 978-954-07-2776-9;
 • Солакова, К. Съвременната културно-информационна среда и възпитанието на детето от предучилищна възраст – фактори и аспекти на взаимодействие. В: Превантивната педагогика – теория и практика. Габрово: Екс-Прес, 2005 ISBN 954-9442-12-8;
 • Солакова, К. Характеристики на педагогическото взаимодействие и прояви на агресивност в предучилищна възраст. В: Превенция на агресията сред децата. София: Унив.изд. „Св.Климент Охридски”, 2004;
 • Солакова, К. Етнофункционалният подход в психологията и проблемите на възпитанието – теоретико-приложни аспекти. В: Култура и образование – перспективи. II част. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски” 2004

Доклади от научни конференции в чужбина

 • Solakova Kapka, Yancheva Villy, Tchitchikova Kristina. The Place Of Early Childhood Education In The Educational Policies Of Bulgaria During The Period 1860-1995 – 5th European Conference on the Quality of Early Childhood Education “ What Should Be The Educational Objectives For Early Childhood Education ( 0-7Years) ?” Paris, France,7-9 Sept. 1995 EECERA&I.N.R.P.-C.R.E.S.A.S;
 • Solakova, К. “Parent – Teacher“ Interaction Observed in children’s School Preparation“ - Fourth Annual Conference of the EECERA on the Quality of Early Childhood Education „ Settings in Interaction: Research and Impliiations“. Goteborg, Sweden, 1-3 September, 1994;
 • Solakova, K. Communication pedagogigue et la position de l’énfant de 5 a 7 ans dans l’enseignement. – Tnird European Conference on the Quality of Early Childhood Education „ Practice-Orientated Research Related to the Quality of Early Childhood Education“. Kriopigi, 1-3 September, EDURIT-EECERA, 1993
По-важни творчески изяви:
Обществена дейност: