Лилия Бабакова, Лилия Стоилова, Lilia Babakova, Lilia Stoilova

ас. д-р ЛИЛИЯ СТОИЛОВА

Катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Служебен e-mail:
Телефон:
Преподавател по:
Обща и възрастова психология, Педагогическа психология, Психология на надареността, Диференциална психология и Патопсихология
Академична длъжност:
главен асистент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
възрастова психология и педагогическа психология
Преподавателски интереси в областта на:
възрастова, педагогическа психология, психология на личността
Образование:
2014-2017 година
Санкт-Петербургски държавен университет
доктор по психология

2010-2011 година
Софийски университет “Св.Кл.Охридски”
магистър по психология

2006-2010 година
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
бакалавър по психология
Членство в организации:
Участие в национални и международни проекти:

10.2019 г. Международен проект по програма за двустранно сътрудничество България – Русия 2019-2020 г. на тема “Самота срещу независимост. Перспективи и прозрения от България и Русия”
статус: участник

10.2020 г. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год. на тема “(Де)мотивационни фактори и характеристики за избора на учителската професия като кариера при ученици, студенти, обучаващи се в педагогически специалности и начинаещи като учители”.
статус: ръководител
Награди:
2015 г. Първа награда за най-добра научна статия на “Ананьевские чтения” в Санкт-Петербургски държавен университет.
По-важни публикации:
 1. Alexandrova, N., Babakova L. (2020). Рsychometric indicators of the adult social and emotional loneliness scale - short version (SELSA-S) in Bulgaria In P. Hájek, & O. Vít (Ed.), CBU International Conference Proceedings. Prague: CBU Research Institute. DOI: 10.12955/pss.v1.38;
 2. Александрова, Н., Бабакова, Л., Велков, Ю. (2020). Влияние на икономическите фактори върху преживяването на самота в зряла възраст. В сб.“Международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, София, изд. СУ „Св. Кл.Охридски“, стр.696-703, ISBN (onlinе) 978-954-07-4979-2;
 3. Александрова, Н., Цоков, П., Бабакова, Л., Койчев О., Минковска, Б. (2020). Влияние на статуса при жени в зряла възраст върху преживяването на самотата. Превенция и терапевтични практики при справянето със самота. В сб. „Трети Национален конгрес по Клинична психология с международно участие. Изд. „Стено“, София, стр.214-221, ISBN 978-619-241-125-1;
 4. Койчев, О., Бабакова, Л. (2020). Влияние на чувството за самота, оптимизма и негативните очаквания върху индивидуалните преживявания, свързани със социалните ограничения по време на пандемична криза. В сб. „Трети Национален конгрес по Клинична психология с международно участие. Изд. „Стено“, София, стр.289-296, ISBN 978-619-241-125-1;
 5. Alexandrova, N., Babakova, L. (2019). The influence of the effectiveness of teaching at the university on the motivation of the pedagogical career of graduates (Bulgarian example). In SHS Web of Conferences 70, 04001 (2019), ICTDPP-2019, 1-6. https://doi.org/10.1051/shsconf/20197004001;
 6. Бабакова, Л. (2019). Влияние на академичния стрес върху устойчивостта и академичната ангажираност в процеса на учебно-професионалната подготовка при студенти първокурсници. Сп. „Професионално образование“, 473-485 T.5, ISSN 1314–8567;
 7. Babakova, L. (2019). Initial adaptation and validation for Bulgarian conditions of a scale measuring the academic resilience among students. KNOWLEDGE – International Journal, Vol.30.5, ISSN : 1857-923X;
 8. Babakova, L. (2019). Development of the Academic Stressors Scale for Bulgarian University Students. Eurasian Journal of Educational Research, 81, 115-128. ISSN: 1302-597X;
 9. Staribratov, I., Babakova, L. (2019).Development and Validation of a Math-specific Version of the Academic Motivation Scale (AMS-Mathematics) Among First-year University Students in Bulgaria.TEM Journal, 8(2), 317-324. ISSN: 2217-8309;
 10. Babakova, L. (2019). Construction and validation of a psychometric scale to measure academic engagement. In P. Hájek, & O. Vít (Ed.), CBU International Conference Proceedings. 7, pp. 370-374. Prague: CBU Research Institute. doi:https://doi.org/10.12955/cbup.v7.1386;
 11. Бабакова, Л. (2019). Мотивацията на студентите при избора на учителската професия. Сп. „Стратегии на образователната и научна политика“, 520 - 539, T.5, ISSN 1310–0270;
 12. Бабакова Л.В. Повседневный стресс и неприятности в период старения [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 3. С. 6—12. doi: 10.17759/jmfp.2017060301;
 13. Старибратов, И., Бабакова Л. (2017). Организационна култура в училище. Стратегии на образователната и научната политика, Т.5, стр. 492. ISSN 1310–0270.
По-важни творчески изяви:
Обществена дейност: