Милена Богданова, Milena Bogdanova

доц. д-р МИЛЕНА БОГДАНОВА

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 

Служебен e-mail:
Телефон:
0888 27 35 27
Преподавател по:
„Солфеж“; „Теория на музикалните елементи“; „Методика на обучението по солфеж“; „Методи и психотехники за развитие на музикалния слух“
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Музикална педагогика, музикално-слухово възпитание, музикалана психология и
музикотерапия
Преподавателски интереси в областта на:
Теория и история на музиката – солфеж, хармония, полифония. Пиано
Образование:
 • „ДОКТОР“ по музикознание и музикално изкуство – 2015 г. АМТИИ – Пловдив;
 • Следдипломна квалификация – преподавател по солфеж -1998 г. АМТИИ – Пловдив;
 • „МАГИСТЪР“ – преподавател по солфеж и пиано, учител по музика в детска градина, начален, среден и горен курс – 1995 г. АМТИИ – Пловдив;
 • Средно музикално-изпълнителско и музикално-теоретично образование – 1989 г. СМУ „Любомир Пипков” гр. София
Членство в организации:
Участие в национални и международни проекти:

Ръководител на национални научни и художествено-творчески проекти:

 • Честване 110 години от рождението на акд. Марин Големинов: - тържествен
  концерт с негови творби; - слово от проф. д-р Юлиан Куюмджиев – преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 2018;
 • Честване 90 години от рождението на проф. Здравко Манолов:
  - откриване на зала на името на проф. Здравко Манолов:
  - тържествен концерт с негови творби;
  - слово от проф. д-р Нева Кръстева – преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“;
  - юбилеен сборник – „90 години от рождението на проф. Здравко Манолов“ – 2015;
 • „Млад учен“ – 2014. Публични лектории:
  „Гомидас – живот и безсмъртие“ с лектор д-р Ахавни Кеворкян, директор на Арменския културно-информационен център в Пловдив;
  „Корейската нова вълна Hallyu и киното“ с лектор доц. д-р Андроника Мартонова, р-тел на сектор Екранни изкуства в БАН, преподавател в Софийски университет и в НАТФИЗ;
  „Подходи в музикотерапията“ с лектор психотерапевт проф. дпи Н. Витанова, преподавател в Шуменски университет;
 • „Млад учен“ – 2013. Публични лектории:
  „Пекинската опера Дзин Дзю“ с лектор доц. д-р Миглена Ценова-Нушева от сектор „Музика“ на института за изследване на изкуствата – БАН;
  „Основни понятия в поп музиката. Стилове и направления“ с лектор Здравко Петров – музикален редактор в БНР и преподавател по история на поп музиката в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.
Награди:
По-важни публикации:

Книга – монография: „Музикално-педагогически и теоретични възгледи на проф. Здравко Манолов в
областта на музикално-слуховото обучение“, Пловдив, 2018.

Научни публикации - част от тях достъпни на адреси:
scholar.google.com/citations?user=JkMuH2kAAAAJ
artacademyplovdiv.academia.edu/milenabogdanova

 • „Музикално-слуховото обучение през призмата на български фолклорни ритмоинтонации“ – публ. в изд. на АМТИИ от Пролетни научни четения / 2019;
 • „Секвенцията в музикално-слуховото обучение“ – публ. в KNOWLEDGE International Journal, Vol. 23 (http://www.ikm.mk/) / гр. Солун, Гърция, 2018 г;
 • „Нагледност – основен принцип в структурирането на урока по солфеж в предучилищния етап от музикално-слуховото обучение“ - публ. в KNOWLEDGE International Journal, Vol. 23 (http://www.ikm.mk/) /гр. Будва, Черна гора, 2018;
 • „За музикалнопедагогическите и теоретични възгледи на проф. Здравко Манолов в областта на музикално-слуховото възпитание“ – публ. в KNOWLEDGE International Journal, Vol. 22 (http://www.ikm.mk/) / гр. Върнячка
  Баня, Република Сърбия, 2018;
 • „Синтезиране на отделно възприети гласове – психотехника в развитието на музикалната памет и на усета за многогласие“ - Сборник Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството, АМТИИ, Пловдив, 2017;
 • „За музикално-теоретичната дисциплина „Методи и психотехники за развитие на музикалния слух“ в условията на съвременните образователни реформи“ – публ. в сборник доклади от теоретична конференция „Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование“, посветена на 40-годишнината от създаването на Катедра „История и теория на музиката“ при АМТИИ, изд. Коала прес, Пловдив, 2017;
 • „За произхода на линейно нотното писмо“ – публ. в Годишник на АМТИИ / 2016;
 • „Зараждане на музикалната интонация“ – публ. в изд. на АМТИИ от Пролетни научни четения / 2016;
 • „Теоритико-методически приноси на проф. Асен Диамандиев за формиране и развитие на метроритмичния усет“ – публ. в сборник с доклади от научна конференция „100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев, изд.
  АМТИИ, Пловдив, 2016;
 • „Reflection in the Elementary Music Ear Training“ („Рефлексията в началното музикално слухово обучение“) – публ. в International Journal of Literature and Arts 2015. (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijla);
 • „Дейността „Солфежиране с акомпанимент на пиано” – психотехника за развитие на музикалната памет” – публ. в сборник с доклади от Академичен форум „Интегрална музикална теория 2013”, НМА „проф. П. Владигеров”, С., 2014;
 • „За биографията на едно понятие” – публ. в Годишник на АМТИИ / 2013;
 • „Относно солфежирането в музикалнослуховото обучение в България” – публ. в сп. Музикални хоризонти, бр. 7/ 2013;
 • „Дейността солфежиране в различните методи за музикално слухово развитие” – публ, в изд. на АМТИИ от Пролетни научни четения / 2013;
 • „За един от психологичните аспекти на дейността солфежиране с акомпанимент на пиано” – публ. в Годишник на АМТИИ / 2012;
 • „Исторически прототипи на дейността солфежиране с акомпанимент на пиано” – публ. в изд. на НБУ от 7-мата Научна конференция на докторанти с международно участие / 2012;
 • „Психология на солмизационните срички” – публ. в изд. на АМТИИ от Пролетни научни четения / 2012;
 • „Солфежиране-солмизиране – терминологични уточнения” – публ. в сп. Музикални хоризонти, бр. 3/ 2012;
 • „По пътя на една учебна дейност” – публ. в Годишник на АМТИИ / 2011;
 • „Как и кога – подстъпи към дейността солфежиране с акомпанимент на пиано” – публ. в изд. на НБУ от 6-тата Научна конференция на докторанти с международно участие / 2011;
 • „Един аспект от педагогическата дейност на проф. Асен Диамандиев” – публ. в изд. на АМТИИ по повод 95 години от рождението на проф. Асен Диамандиев / 2010;
 • „Учебно-дидактична литература по солфеж – с поглед към нуждите на съвременната музикална практика” – публ. в Годишник на АМТИИ / 2010;
 • „За солмизационните срички” – публ. в изд. на НБУ от 5-тата Научна конференция на докторанти с международно участие / 2010;
 • „За солфежирането с акомпанимент” – публ. в Годишник на АМТИИ / 2008 год.
По-важни творчески изяви:
 • Първо изпълнение и обработка за кларинет и пиано на „Песен“, „Пролетна песен“, „Летно пиленце“ от Марин Големинов в юбилейния концерт – 110 години от рождението на акад. Марин Големинов;
 • Първо изпълнение на „Десет пиеси за пиано и кларинет“ от Здравко Манолов в юбилейния концерт – 90 години от рождението на проф. Здравко Манолов.
Обществена дейност:
Секретар-координатор на Академичен клуб „Млад учен“ в АМТИИ