Статут за работата на отдел "Учебно-методичен"

 

 1. Отдел "Учебно-методичен" се явява оперативно звено на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) за организиране на академичната учебна дейност.
 2. Отделът е пряко подчинен и ръководен от Заместник ректора по учебната дейност.
 3. Служителите на отдела се назначават от Ректора на АМТИИ.
 4. Съставът на отдела включва:
  • Началник на отдела;
  • инспектори.
 5. Отделът осъществява следните основни функции:
  • организира и изработва учебното разписание на всички специалности, форми на обучение и образователно-квалификационни степени;
  • организира обработката на документацията, свързана с провеждане на кандидат-студентските изпити;
  • обработва и поддържа документацията, отнасяща се до статуса на всеки студент в АМТИИ: записване, заверки на семестри, контрол по вписването и обработването на поставени оценки, прекъсвания, презаписвания и други;
  • отговаря за обработката на резултатите от Системата за обезпечаване на качеството на учебния процес;
  • отговаря за функционирането на Системата за натрупване на кредитни точки при обучението на студентите;
  • съхранява цялостната учебна документация по всички специалности, форми на обучение и образователно-квалификационни степени, в това число: протоколи с поставени семестриални оценки, главни книги, протоколи от държавни изпити, протоколи от кандидат-студентски изпити и други; отговаря за електронната обработка и архивиране на цялата документация, свързана със статута на всеки студент;
  • изготвя и издава официалните документи на студентите, в това число: студентски книжки, дипломи, академични справки, уверения за студентско състояние и други;
  • изготвя всички изисквани справки от Министерството на образованието и науката (МОН), Териториалния изчислителен център, Ректората, счетоводството на АМТИИ и други държавни и обществени организации;
  • издава изисквани от граждани, възпитаници на академията, документи;
  • отговаря за своевременното и точно информиране на студентите във връзка с тяхното обучение и статус;
  • осигурява достъп на студентите и преподавателите до необходимата служебна информация;
  • отговаря за информирането на всички преподаватели (щатни и хонорувани) относно задълженията им във връзка с осъществявания учебен процес;
  • отговаря за правилното информиране на гражданите по въпроси, касаещи обучението в АМТИИ;
  • участва чрез свои представители в семинари, срещи, информационни борси и други, организирани от МОН и други държавни и обществени организации;
  • инициира определянето на правила за работа със студентите и преподавателите;
  • отговаря за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на поставените от Ръководството на АМТИИ задачи в областта на учебния процес.