ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2", ФИНАНСИРАН ОТ ОП "НОИР"


 

Информация за проекта.

Период на реализиране на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“:
13.01.2020 г. – 12.05.2023 г

  • да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.