ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2", ФИНАНСИРАН ОТ ОП "НОИР"


 

ПЛАН ЗА СТАРТИРАНЕ НА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА

 1. Работодателят се регистрира в уеб системата и обявява определен брой свободни работни места.
 2. Работодателят определя ментор за всяка позиция още при обявяването й, който обучава студента/ите по време на практиката.
 3. Студентът се регистрира в уеб системата и кандидатства за избрана/и от него позиция/и, съответстваща/и на професионалното направление, в което се обучава.
 4. Работодателят избира необходимите му по позиции студенти и им потвърждава чрез уеб системата.
 5. Студентът, след одобрение от работодателя, чрез системата потвърждава на работодателя участието си в практическото обучение само за една позиция.
 6. След потвърждаване на избраната позиция студентът посочва чрез системата Академичен наставник. (Предварително трябва да е получил съгласие от преподавателя, че ще му стане Академичен наставник, и Академичният наставник трябва да е вписан в системата като такъв от Водещия функционален експерт.)
 7. Академичният наставник потвърждава на студента съгласието си чрез системата. Без наличие на потвърждение от Академичния наставник, Студентът не може да предприема каквито и да е действия по проекта.
 8. Студентът изготвя и въвежда в профила си график на практиката по дати и часове. Препоръчително е графикът да бъде изработен заедно с ментора, защото подлежи на потвърждаване от него. Академичният наставник съгласува графика след потвърждението му от Ментора. Потвърждението от Ментора и съгласуването от Академичния наставник се извършват чрез системата.
 9. Менторът изготвя и въвежда в информационната система програма за провеждане на практическото обучение за съответната позиция, която се съгласува с Академичния наставник. Академичният наставник потвърждава програмата чрез уеб системата.
 10. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ

 11. Работодателят /обучаващата организация/ сключва договор по образец с Академията след първото потвърждение от студента в информационната система за участие в практиката. Без наличие на сключен договор между Академията и Работодателя, Студентът не може да предприема последващи действия.
 12. Менторът сключва договор с АМТИИ Пловдив, след сключването на договора между Академията и Работодателя, но преди началото на първата за него практика.
 13. Академичният наставник подписва договор по образец с Академията предварително или преди да е потвърдил, чрез системата, съгласието си да бъде наставник.
 14. Договор за провеждане на практическо обучение между студента и АМТИИ Пловдив /по образец/ се сключва след потвърждението от страна на студента за участие в практиката и при наличието на сключени и прикачени в информационната система договори между: Работодателя и Академията; Ментора и Академията; Академичния наставник и Академията и при утвърдени програма и график в информационната система.