ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2", ФИНАНСИРАН ОТ ОП "НОИР"


 

Информация за студенти.

Ръководство за регистриране на студенти в информационната система на проекта.

Ръководство за подготовка стартиране на практическо обучение в информационната система на проекта.

Ръководство за изготвяне на финален отчет на практическо обучение от студент.