Студентски съвет АМТИИ - Пловдив

Какво е Студентски съвет

 

Членовете на Студентски съвет (СС), се избират от членовете на Студентското представителство, като те са и членове на Общото събрание на Академията. Състава му е от 11 човека, като мандатът им е две години. Те от своя страна избират Председател, Заместник-председател и Секретар, които изпълняват своите длъжности, както в Студентски съвет, така и в Студентското представителство.

Студентски съвет е лицето на студентската общност в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ гр. Пловдив. Те влизат в пряк контакт с ръководството на Академията и разискват въпроси, свързани с организацията на учебния процес, както и излъчват свои представители в различни структури на Академията. Комуникират активно с Националното представителство на студентските съвет, както и останалите университети в Пловдив и страната. Работят за изграждането на международни отношения с други студентски организации и университети.

Функцията на Студентски съвет е да отстоява правата и интересите на студентите в университета, да взема мерки при постъпили сигнали и жалби, съгласно правата, дадени му от Правилника за устройство и дейността на Студентско представителство и Студентски съвет, Правилник за устройство и дейността на Академията и Закон за висше образование. Членовете му, могат да участват в изготвянето на учебните планове, да спомагат за развиването на спортната дейност, културната и художествено-творческа дейност в Академията и други.