СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

 

 

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ "ПОМ", "ПОИИ" И "ПОМИИ" ПРИЕТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР",
ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ КУРС

На основание чл. 2, ал. 1 от Постановление № 137 на МС от 25.06.2020 г. и чл. 2, от Постановление № 283 на МС от 19.08.2021 г. студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по...“, приети в рамките на приема по чл. 9, ал. 3, т.6, буква „а“ от ЗВО (ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА) през учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г. се освобождават от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.


Такси за обучение на студенти и докторанти, приети в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
за учебната 2023/2024 година.

 

За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление. Таксите за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от БНБ.

Чуждестранни граждани, които не са завършили езиков курс към Департамент за езикова и специализирана подготовка, заплащат такса от 600 евро за явяване на изпит по български език.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария по чл. 95, ал.2 и 3 от ЗВО

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър
(в лева)

Магистър
след сред-
но обр.
(в лева)

Магистър
след бакалавър
(в лева)

Докторанти
год. такса
(в лева)

Езиков курс
год. такса
(в евро)

редовно

задочно

редовно

редовно

задочно

 ред.

зад.

 

1
год.
1
сем.
1
год.
1
сем.
1
год.
1
сем.
1
год.
1
сем.
1
год.
1
сем.
 

1

Педагогика на обучението по....

2500   3600

Педагогика на обучението по музика

1230 615         1230 615          
  Педагогика на обучението по изобразително изкуство 1230 615         1230 615          

2

Музикално и танцово изкуство

2500   3600

Българска народна хореография - 1 курс

1280 640 1080 540     1400 700 1180 590      
 

Българска народна хореография - 2, 3 и 4 курс

1180 590 980 490                  
 

Балетно изкуство - балетна педагогика, балетна режисура - 1 курс

    1080 540         1180 590      
 

Балетно изкуство - балетна педагогика, балетна режисура - 2, 3 и 4 курс

    980 490                  
 

Съвременни танцови техники

            1500 750    

 

 

Изпълнителско изкуство - народни инструменти и народно пеене - 1 курс

1400 700         1500 750    

   
 

Изпълнителско изкуство - народни инструменти и народно пеене - 2, 3 и 4 курс

1300 650                      
 

Изпълнителско изкуство - българска народна музика с класически инструменти

            1500 750    

   

Изпълнителско изкуство - класически  инструменти и кл. пеене - 1 курс

1400 700         1500 750    

   
 

Изпълнителско изкуство - класически  инструменти и кл. пеене - 2, 3 и 4 курс

1300 650                      

Изпълнителско изкуство - поп и джаз - 1 курс

1400 700         1500 750    

   
 

Изпълнителско изкуство - поп и джаз - 2, 3 и 4 курс

1300 650                      

Медийно музикално редакторство

            1500 750    

   

Тонрежисура

            1500 750    

   
 

Музикално-сценична режисура

            1500 750    

   
 

Дирижиране на народни състави - 1 курс

        1500 750 1500 750    

   
 

Дирижиране на народни състави - 2, 3, 4 и 5 курс

        1440 720              
 

Музикознание (Историческо музикозанание, Теоретично музикознание, Музикална естетика)

            1500 750    

   
  Музикознание (Етномузикознание)             1500 750          
 

Музикотерапия

            1500 750        
 

Композиция - 2 курс

            1500 750        
 

Дирижиране (хорово и оркестрово) - 4 курс

        1440 720 1500 750          

3

Изобразително изкуство

2500   3600
 

Графичен дизайн и фотография - 1 курс

1400 700         1500 750

   
 

Графичен дизайн и фотография - 2, 3 и 4 курс

1300 650                      
 

Дизайн на облеклото - 1 курс

1400 700         1500 750

   
 

Дизайн на облеклото - 2, 3 и 4 курс

1300 650                      
 

Стенна живопис - 1 курс

1400 700         1500 750          
 

Стенна живопис - 2, 3 и 4 курс

1300 650                      
 

Сценография - 1 курс

1400 700         1500 750

   
 

Сценография - 2, 3 и 4 курс

1300 650                      
 

Фотография - 1 курс

1400 700         1500 750

   
 

Фотография - 2, 3 и 4 курс

1300 650                      

Графичен дизайн

            1500 750

   

Графика

            1500 750

   

Живопис

            1500 750

   

Костюм и мода

            1500 750

   

Мултимедия и виртуална реалност

            1500 750

   
 

Скулптура

            1500 750

   
 

Стенопис

            1500 750

   

4

Теория на изкуствата

 

 

2500   3600
  Маркетинг и комуникации в изкуствата - 1 курс 1400 700         1500 750          
  Маркетинг и комуникации в изкуствата - 2, 3 и 4 курс 1300 650                      
 

Аниматор изкуство в туризма

            1500 750    

   

Артмениджмънт

            1500 750    

   
 

PR на арт-организации

            1500 750    

   

 


Обучение на чуждестранни граждани по чл.95, ал.8 от ЗВО.