СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

 

 

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ "ПОМ" И "ПОИИ", ОКС "БАКАЛАВЪР", ПЪРВИ И ВТОРИ КУРС

На основание чл. 2, ал. 1 от Постановление № 137 на МС от 25.06.2020 г. и чл. 2, от Постановление № 283 на МС от 19.08.2021 г. студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по...“, приети в рамките на приема по чл. 9, ал. 3, т.6, буква „а“ от ЗВО (ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА) през учебните 2020/2021г. и 2021/2022г., се освобождават от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.

На студентите бакалаври от специалности „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ от първи и втори курс, които са заплатили такса за обучение за първи семестър на учебната 2021/2022г., ще им бъдат възстановени платените такси.

В срок до 24.09.2021г. е необходимо да представите по електронен път на адрес  diyana.petrova@artacademyplovdiv.com следната информация: три имена, факултетен номер и лична банкова сметка (IBAN и BIC). Студентите, които не разполагат с лична банкова сметка, е необходимо лично да подадат заявление в „Касата“ на Академията по коя банкова сметка желаят да им бъдат възстановени платените средства.


Такси за обучение на студенти и докторанти, приети в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
за учебната 2021/2022 година.

На основание РМС 373/22.04.2021 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища
за учебната 2021/2022 г. и решение на АС протокол № 4 от 26.02.2021 г.

Забележка:
За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление. Таксите за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от БНБ.

Чуждестранни граждани, които не са завършили езиков курс към Департамент за езикова и специализирана подготовка, заплащат такса от 500 евро за явяване на изпит по български език.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария по чл. 95, ал.2 и 3 от ЗВО

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър
(в лева)

Магистър
след сред-
но обр.
(в лева)

Магистър
след бакалавър
(в лева)

Докторанти
год. такса
(в лева)

Езиков курс
год. такса
(в евро)

редовно

задочно

редовно

редовно

задочно

 ред.

зад.

 

1
год.
1
сем.
1
год.
1
сем.
1
год.
1
сем.
1
год.
1
сем.
1
год.
1
сем.
 

1

Педагогика на обучението по....

1470   3000

Педагогика на обучението по музика от 1 до 2 курс

1050
525         1050 525          
  Педагогика на обучението по музика от 3 до 4 курс 577 288,5                      
  Педагогика на обучението по изобразително изкуство от 1 до 2 курс 1050 525         1050 525          

Педагогика на обучението по изобразително изкуство от 3 до 4 курс

577 288,5            

 

 

  Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство 1050 525                      

2

Музикално и танцово изкуство

2000

 

3000

Българска народна хореография

1050 525 850 425     1250 625 1020 510      
 

Балетно изкуство - балетна педагогика, балетна режисура

    850 425         1020 510      
 

Съвременни танцови техники

            1350 675 1020 510

 

 

Изпълнителско изкуство - народни инструменти и народно пеене

1150 575         1350 675    

   
 

Изпълнителско изкуство - българска народна музика с класически инструменти

            1350 675    

   

Изпълнителско изкуство - класически  инструменти и кл. пеене

1150 575         1350 675    

   

Изпълнителско изкуство - поп и джаз

1150 575         1350 675    

   

Медийно музикално редакторство

            1350 675    

   

Тонрежисура

            1350 675    

   
 

Музикално-сценична режисура

            1350 675    

   
 

Дирижиране на народни състави

        1250 625 1350 675    

   
 

Музикознание (Историческо музикозанание, Теоретично музикознание, Музикална естетика)

            1350 675    

   
  Музикознание (Етномузикознание)             1350 675          
 

Музикотерапия

            1350 675        
 

Композиция - 3 курс

        1250 625 1350 675        
 

Дирижиране (хорово и оркестрово) - 3 курс

        1250 625 1350 675          

3

Изобразително изкуство

2000   3000
 

Графичен дизайн и фотография

1150 575

1350 675

   
 

Дизайн на облеклото

1150 575

   
 

Стенна живопис

1150 575                      
 

Сценография

1150 575

1350 675

   
 

Фотография

1150 575

1350 675

   

Графичен дизайн

1350 675

   

Графика

1350 675

   

Живопис

1350 675

   

Костюм и мода

1350 675

   

Мултимедия и виртуална реалност

1350 675

   
 

Скулптура

1350 675

   
 

Стенопис

1350 675

   

4

Теория на изкуствата

 

 

2000   3000
  Маркетинг и комуникации в изкуствата 1150 575                      
 

Аниматор изкуство в туризма

1350 675

   

Артмениджмънт

1350 675 1050 525

   
 

PR на арт-организации

1350 675 1050 525

   

 


 

Обучение на чуждестранни граждани по чл.95, ал.8 от ЗВО: в евро

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър

Магистър

Магистър след бакалавър

Докторанти и
Специализанти

Езиков курс

редовно

задочно

редовно

редовно

задочно

редовно

задочно
сам.
подг.

 

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
год.

1
год.

1

Педагогика на обучението по…

4000 2000         5000 2500     5000 3500 3500 3000

2

Музикално и танцово изкуство

4000 2000 3000 1500 5000 2500 5000 2500     5000 3500 3500 3000
2.1

Балетно изкуство

    3000 1500     5000 2500 3500 1750 5000 3500 3500 3000
3

Изобразително изкуство

4000 2000         5000 2500     5000 3500 3500 3000
4

Теория на изкуствата

5000 2500 3000 1500     5000 2500 3500 1750 5000 3500 3500 3000

 


Такси за студенти приети за обучение срещу заплащане през учебната 2021/2022 г.
в образователно-квалификационна степен "Магистър" след придобита степен "Бакалавър"

На основание чл.21 ал.3 и чл. 95 ал. 4 от Закона за висшето образование и
Решение на Академичен съвет – Протокол № 1 / 04.10.2021 г.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария

Професионални направления и специалности

РЕДОВНО
за семестър
(в лева)

ЗАДОЧНО
за семестър
(в лева)

 

Педагогически науки

 

 

1

Педагогика на обучението по музика

800

 

2

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

800

 

Теория на изкуствата

 

 

1

Артменджмънт

1800 1200
2

PR на арт-организации

1800 1200
3

Аниматор изкуство в туризма

1800 1200

Изобразително изкуство

 

 

1

Сценография

1400

 

2

Фотография

1400

 

3

Графичен дизайн

1400

 

4

Графика

1400

 

5

Живопис

1400

 

6

Костюм и мода

1400

 

7

Мултимедия и виртуална реалност

1400

 

8

Скулптура

1400

 

9

Стенопис

1400  

Музикално и танцово изкуство

 

 

1

Българска народна хореография

1700 1290
2

Балетно изкуство - балетна педагогика, балетна режисура

  1290
3

Съвременни танцови техники

1700 1290
4

Изпълнителско изкуство - народни инструменти и нар. пеене

1800  
5

Изпълнителско изкуство - българска народна музика с класически инструменти

1800  
6

Изпълнителско изкуство - класически инструменти и кл. пеене

1800  
7

Изпълнителско изкуство - поп и джаз

1800  
8

Медийно музикално редакторство

1800  
9

Тонрежисура, първи и втори семестър

1800  
10

Тонрежисура, трети семестър

675  
11

Музикално-сценична режисура

1800  
12

Дирижиране на народни състави

1800  
13

Музикознание (Историческо музикознание, Теоретично музикознание, Музикална естетика)

1800  
14

Музикознание (Етномузикознание)

1800  
15

Музикотерапия

1800  
16

Композиция

1800  
17

Дирижиране (хорово и оркестрово)

1800  

Такси за студенти приети за обучение срещу заплащане за учебната 2021/2022 г.
в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след придобито средно образование

На основание чл.21 ал.2, чл. 95 ал. 4 от Закона за висшето образование и
Решение на Академичен съвет – Протокол № 8/30.06.2021 г.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария

Професионални направления

РЕДОВНО
за семестър
(в лева)

ЗАДОЧНО
за семестър
(в лева)

Педагогика на обучението по ... от 1 до 2 курс - "Бакалавър"

1312  

Педагогика на обучението по от 3 до 4 курс - "Бакалавър"

1079  

Музикално и танцово изкуство - "Бакалавър"

2889  

Музикално и танцово изкуство - "Бакалавър"
Българска народна хореография и Балетно изкуство

2839 1197

Музикално и танцово изкуство - "Магистър"

2939  
Изобразително изкуство - "Бакалавър" 2504  
Теория на изкуствата - "Бакалавър" 4744  

При обучаване на студенти по индивидуален план в платена форма на обучение от специалност „Изпълнителско изкуство”
годишната такса е в размер на 3100 евро.