Конкурс за заемане на академична длъжност

 

АМТИИ "Проф. Асен диамандиев" - Пловдив обявява конкурси за заемане на академична длъжност,
обявени на основание чл. 3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България

 

длъжност/бр. Шифър Научна специалност Срок/ДВ №...
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
1 бр.
8.3. Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Специалност: "Гъдулка и свирене в народен оркестър"
към катедра „Музикален фолклор“
2 месеца от ДВ бр. 41 / 10.05.2024 г.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 41 / 10.05.2024 г.
Публикувана на сайта на 10.05.2024 г.


 

Условия и ред за заемане на академичната длъжност "професор"

Кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са придобили образователната и научна степен "доктор";
 2. да са заемали академичната длъжност "доцент" в същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет години:
  • а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
  • б) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
  • в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
 3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност "доцент";
 4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки или художественотворчески постижения, които се оценяват по съвкупност;
 5. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 (от ЗРАСРБ);
 6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове;
  • (2) Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност "доцент", те трябва да представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или съответни на тях доказателства за художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките".
  • (3) Кандидатите представят справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, и справка на оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства, определени в този закон, в правилника за неговото прилагане и правилниците на висшите училища и на научните организации.
  • (4) Академичната длъжност "професор" се заема въз основа на конкурс и избор.

 

Условия и ред за заемане на академичната длъжност "доцент"

Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са придобили образователна и научна степен "доктор";
 2. не по-малко от две години:
  • а) да са заемали академична длъжност "асистент", "главен асистент", или
  • б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
  • в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
  • г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
 3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките";
 4. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 (от ЗРАСРБ);
 5. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.
  • (2) Академичната длъжност "доцент" се заема въз основа на конкурс и избор.

 

Условия и ред за заемане на академичните длъжности "главен асистент"

Академичната длъжност "главен асистент" се заема само от лице, което отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 (от ЗРАСРБ), притежава образователната и научна степен "доктор".

Академичната длъжност "главен асистент" се заема въз основа на конкурс и избор.


Кандидатите за обявен конкурс трябва да подадат молба до Ректора, към която да приложат:

 1. творческа автобиография;
 2. диплома за завършено висше образование - степен „магистър”;
 3. медицинско свидетелство;
 4. свидетелство за съдимост;
 5. удостоверение за стаж по специалността ;
 6. удостоверение от последната месторабота за преподавателска дейност и учебна натовареност, включително и на хонорар;
 7. справка за изпълнение на минималните национални изисквания, придружена с доказателствен материал;
 8. авторска справка на научните приноси на трудовете и цитиранията;
 9. изобретения, рационализации и др. научни и научно - приложни разработки и творчески постижения (ако имат);
 10. справка и документи, удостоверяващи специфичните за съответната област творчески постижения в страната и чужбина (ако имат);

За допълнителна информация и подаване на документи:
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
ул. "Тодор Самодумов" № 2
ет. 3, стая 31
тел. 032 / 601 470