Музикознание (теоретично музикознание, историческо музикознание, музикална естетика)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (1,5 години) след степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “музиколог” в съответния профил.

Към учебни планове


Специалност „Музикознание – теоретично, историческо, естетика“ предлага оптимална подготовка в областите на история, теория и практика, естетика и философия на музикалното изкуство.

Завършилите специалността могат професионално да се реализират като:

  • изследователи в областта на музикалното изкуство;
  • музикални критици и публицисти;
  • преподаватели в основни дисциплини в областта на методика, теория и практика на музикалното изкуство в специализираните средни и висши училища.

Теоретично музикознание (солфеж) - изучавани дисицплини

Солфеж 3  4 | Методи и психотехники за развитие на музикалния слух | Въведение в музикознанието | Академично писане | Музикалнотеоретични системи | Музикална публицистика | Методика на обучението по солфеж и практика | Хармония в музиката на XX век | Полифония и методика на полифонията | Методика на преподаването по хармония и практика | Музикална акустика | Пиано | Музикален анализ и методика | Симфонична оркестрация и методика | Дирижиране на хор от клавир | Поп и джаз хармония | Свирене на партитури | Техника и технология на хармоничния акомпанимент | Чужд език английски немски | Специализирана компютърна подготовка