НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

Закон за висшето образование.

Закон за развитието на академичния състав в Република България.

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България.

Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания.

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър" и "Специалист“.

Наредба за държавните изисквания за придобиване на Професионална квалификация "Учител".

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

Постановление № 64 от 25 март 2016 г. За условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища.

Постановление № 103 от 31 май 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Постановление № 125 от 24 ю ни 2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

Постановление № 228 от 20 май 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

Постановление № 328 от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища.