ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2", ФИНАНСИРАН ОТ ОП "НОИР"


 

Информация за академични наставници.

Потвърждаване на програма за практическо обучение.

Ръководство за финализиране на практичеко обучение.