Конкурс за прием на докторанти

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив обявява конкурс за прием на докторанти - държавна поръчка, редовна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.

Шифър Професионално направление, докторска програма Редовно обучение Задочно обучение
1 1.3. Професионално направление: Педагогика на обучението по ...
Докторска програма: "Методика на обученито по музика"
1  
2 8.1. Професионално направление: Теория на изкуствата
Докторска програма: "Артмениджмънт и публични коминукации в изкуството"
1  
3 8.2. Професионално направление: Изобразително изкуство
Докторска програма: "Приложни, изящни изкуства и дизайн"
1  
4 8.3. Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: "Музикознание и музикално изкуство"
3  
   

Общ брой:

6  

Срок за подаване на документи: два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник (бр. 63/25.07.2023 г.)


 

Кандидатите за обявен конкурс за докторанти трябва да подадат МОЛБА ДО РЕКТОРА, към която да приложат:

  1. Автобиография;
  2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението /прилага се копие на дипломата и се представя оригиналът/, или уверение за завършена ОКС ”магистър” /когато няма издадена диплома/;
  3. Удостоверение за признато висше образование - магистърска степен /прилага се, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище/;
  4. Списък на публикациите (ако има такива) и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна и художественотворческа област;
  5. Документ за платена такса за кандидатстване.

Таксата за кандидатстване е в размер на 260 лв.

Забележка: Таксата се заплаща по банков път. Моля, напишете трите си имена, специалността и пояснение: ”Такса за кандидатстване в конкурс за докторанти”.

Банкова сметка на АМТИИ.

Таксите за обучение за учебната 2023/2024 г. са както следва:

За докторанти- държавна поръчка за следните професионални направления:

  • 1.3. Педагогика на обученито по ... - редовно обучение - 2500 лв.
  • 8.1. Теория на изкуствата - редовно обучение - 2500 лв.
  • 8.2. Изобразително изкуство - редовно обучение - 2500 лв.
  • 8.3. Музикално и танцово изкуство - редовно обучение - 2500 лв.

За допълнителна информация и подаване на документи:

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Ректорат, ул. ”Тодор Самодумов” №2, ет. 3, стая 34,
тел. 032/601 477 и 0885 218 729  от 10 - 12 ч. и 14 - 16 ч.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 63/25.07.2022 г.
Публикувано на сайта - на 25.07.2023 г.


ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Чужд език.

Правила за явяване на изпит по английски език.