Емилия Константинова, Emilia Konstantinova

проф. д-р ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА

Ръководител катедра "Теория на изкуствата"

Телефон:
-
Преподавател по:
 • Артмениджмънт;
 • Арторганизации;
 • Финансиране на изкуството;
 • Бизнес култура и вътрешен PR;
 • Кураторство;
 • Културни индустрии и предприемачество
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
 • артмениджмънт;
 • визуално изкуство;
 • икономика на изкуствата;
 • маркетинг и комуникации;
 • културни политики.
Преподавателски интереси в областта на:
 • артмениджмънт и предприемачество;
 • арторганизации – ОУС и бизнес модели;
 • финансиране на изкуствата;
 • вътрешни комуникации;
 • процеси в развитието на съвременните изкуства;
 • кураторски практики.
Образование:
 • НХА, Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства (PhD) (2012);
 • АМТИИ, Магистър по артмениджмънт (2009);
 • Европейски колеж по икономика и управление, Бакалавърска специалност „Корпоративна икономика“ (2007).
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
 • 2018-2019 - Участие в международен проект LIVE SKILLS  на Британския съвет. Изготвяне на курс на обучение и преподавател в Модулите „Артмениджмънт“, „Маркетинг“;
 • 2018 – Участие в проект K-TRIO 3 „Учените в триъгълника на знания”, H2020-MSCA-NIGHT-2018-818757, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска Кюри“ на програма Хоризонт 2020;
 • 2017 – Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers – Bg Career Days – Финансиран по договор № 741107 , програма Хоризонт 2020 с проведения семинар в Пловдив по проект „Кариера за нова ера“ на Euraxess, Софийски университет и АМТИИ – Пловдив;
 • 2012-2017 - Съорганизатор на пет-годишна програма за развитие в областта на изкуството “Project 2012 USA – Gallery Anastas”;
 • 2011 -2012 - Участие в Проекта „Учене през целия живот” иницииран от Районен инспекторат по образованието – Пловдив с презентирането на Двуезичния мултимедиен проект „Децата и културното наследство на Югоизточна Европа” съвместно с „Британския съвет България”, „Асоциация за културен туризъм” и Общински институт „Старинен Пловдив”;
 • 2002 – 2003 - Участие в холандския проект „АВС” ‘ на фондация „STOEP” и Холандското правителство.
Награди:
-
По-важни публикации:

А) Монографии

 • „Управление на изкуството“, Изд. АМТИИ, Пловдив, 2020, в съавторство;
 • „Бизнес модели на арторганизации“, Изд. АМТИИ, Пловдив, 2018;
 • „Артмениджмънт и кураторство”,  Изд. АМТИИ, Пловдив, 2015

Б) Учебници

 • „Артмениджмънт“, Изд. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2014, в съавторство;
 • Автор на електронно учебно съдържание и е-учебник по кураторски практики в сферата на изкуството и културата по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Министерство на оброзованието, младежка и науката, бенефициент УниБИТ,  2014;
 • Автор на електронно учебно съдържание и е-учебник по модели и инструменти на финансиране в сферата на изкуството и културата по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Министерство на оброзованието, младежка и науката, бенефициент УниБИТ,  2014.

В) Статии

 • „Метода на Доблинската група за създаване на бизнес модел на арторганизацията“, Сп. Визуални изкуства, 2/2019, ISSN 2535-101Х, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, , с.154-159;
 • „Корпоративния модел на мениджмънт – предпоставка за успех или неуспех на една арт изложба“. Шеста международна научнопрактическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, II/2018, Изд. АМТИИ, Пловдив, 2019. ISSN 2603-462X, с. 48-59;
 • „Visual Arts – A Prerequisite For A Positive Therapy Effect“ - report presented at  International Conference in Long-term Care and Palliative Medicine 23 - 24 November 2018,   House of Culture “Boris Hristov” – Plovdiv;
 • „Плаващите кейове“ на Жан Клод и Кристо – феномен на артмениджмънта“, IV-та Международна научно-практична конференция  „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, Изд. АМТИИ, Пловдив, 2017, с. 98-109;
 • Busheva, Zh. Konstantinova, E. Management knowledge in contemporary arts. KNOWLEDGE International Journal, Vol. 19.3, ISSN 2545-4439, GIF 1.322. Institute of Knowledge Management, Skop.2017, pp. 1319-1323;
 • „Бизнес модел за новосъздадена арторганизация“, V-та Международна научно-практична конференция  „Управленски и маркетингови проблеми  в изкуството“ - 2017, Изд. АМТИИ, с. 37-45;
 • „Терапия с визуални изкуства в продължителните и палиативните грижи“, В Актуални аспекти на продължителните и палиативните грижи и палиативната медицина. Том II,  Изд. Лакс бук, Пловдив, 2017, с.215-222;
 • „Креативни стратегии в управлението на Art Basel │Art Basel Miami Beach“. В Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция на тема „Мениджмънт и маркетинг на изкуството“, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, с. 156;
 • „Кураторството проблеми в изкуството”. В Сб. доклади от Пролетни научни четения, Изд. АМТИИ – Пловдив, 2015.
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
 • 2013-2016 – Член на Комисията за „Награда Пловдив“ в раздел „Изобразително изкуство“;
 • 2019-2020 Член на Комисията към АМТИИ по верификация на данните за НАЦИД;
 • 2019 - Член на Експертна група за институционална и програмна акредитация към НАОА;
 • 2017 до днес - Член на Комисията за финансиране на вътрешни проекти към АМТИИ – Пловдив;
 • 2016-2020 Член на Контролния съвет на АМТИИ – Пловдив;
 • 2012 - Съосновател на Международната научнопрактическа конференция по Артмениджмънт и маркетинг в изкуството;
 • От 2013 до днес - Член на организационния комитет на Международната научнопрактическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“;
 • От 1994 като мениджър на худ. Анастас Константинов и директор на галерия „Анастас“ – Пловдив организира и представя редица изложби и кураторски проекти в страната и чужбина.