Зоя Микова, Zoya Mikova

доц. д-р ЗОЯ МИКОВА

Катедра "Теория на изкуствата"

Служебен e-mail:
Телефон:
-
Преподавател по:
Музикален фолклор, История на народното изпълнителско изкуство, Българска етнография, Теренна работа / Събиране и дешифриране на музикален фолколор
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:

етномузикология, музикална антропология, традиционни практики и музика на етнокултурни общности в България и извън България, балканска етномузикология, културна идентичност, градска етномузикология

Преподавателски интереси в областта на:
 • усвояване  и предаване на фолклорната музика и традиционни практики;
 • документиране на фолклорната музика и традиционни практики.
Образование:
 • 2015 – Присъдена образователна и научна степен доктор (PhD) Етномузикология. Тема на дисертационен труд „Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив“, защита 19 октомври 2015;
 • 2013-2015 – свободен докторант към катедра „Теория и история на музиката“ АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив;
 • 1996 – 2001 – магистър АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив, Етномузиколог, тема на ДР „Днешното състояние на фолклора в село Брестник, Пловдивско“;
 • 1996-2000 – бакалавър АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив, „Ръководство на народни състави“;
 • 1996-2000 – бакалавър АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив, Изпълнителско изкуство – фолклор(народно пеене);
 • 1999-2000 – преквалификация  АМТИИ „ Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив, “Педагогика на обучението по музика”, Учител по музика;
 • 1997-1997 - преквалификация ВСИ – Пловдив  „Ръководител на танцови състави“;
 • 1991-1996 - НУМТИ с. Широка лъка – Артист, вокалист, педагог.
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
 • Културен семинар НЕПОЗНАТИТЕ, Пловдив 2020;
 • Културен семинар НЕПОЗНАТИТЕ, Пловдив 2018;
 • Културен семинар НЕПОЗНАТИТЕ, Пловдив 2016;
 • Студентски теренни проучвания – 2018, 2019, 2020;
 • Интеграция на ромите чрез култура и образование 2002-2003.
Награди:
 • Награда на ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 2019;
 • Награда от  Първия конкурс по композиция, организиран от Фондация „Иван Спасов” за хоровата си песен “Тъкала ми е Грозданка“.
По-важни публикации:
 • Монография „Милковица – история, етнография и култура“ – 2019 и 2020;
 • Сборник теренни материали „Път към извора“ 2018;
 • Сборник със солови народни със съпровод на пиано „Дъх от Плевенско“ 2001 и 2007

Статии и доклади:

 • За някои особености при теренната работа в „своето“ пространство (доклад) – Втора международна научна конференция АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 23-24 октомври 2019 г. Пловдив ISBN 987-954-2963-56-1, с.326-333;
 • Мъжка и женска Лазарица - пролетни празници от с. Милковица, Плевенско (по теренни материали) (доклад) Научна конференция „Пролетта в празничния обреден цикъл“ София 2019, - В: Сборник доклади „Проблеми на културното наследство“ УНИ БИТ, София. АИ За буквите ISBN 978-619-185-388-5, с.164-176;
 • Образование и традиционни културни практики -В: Международна научна конференция „Традиция и образование“, АМТИИ, 2017, Пловдив  (доклад) с. 248-256, ISBN 978-954-2963-23-3;
 • Щрихи от музикалния живот на ромската общност в град Пловдив – В: Сборник статии „Непознатите“ Пловдив, АМТИИ 2017, с.27-38, Пловдив  (доклад) ISBN 978-954-2963-19-6;
 • Арменски песни за Виджаг (по теренни материали от арменската общност в град Пловдив) -  В: Пролетни научни четения АМТИИ 2016, с.125-130, Пловдив (доклад) ISSN: 1314-7005;
 • Към въпроса за подготовката на етномузиколожко теренно проучване - В: Годишник на АМТИИ 2015, с.105-110. Пловдив (статия) ISSN: 1313-6526;
 • Етническите общности в Пловдив – етномузиколожки прочит на теренната ситуация (по материали от изследване сред арменската, еврейската, турската и циганската общности) – В: Международна научна конференция 50-години АМТИИ „Традиции и изкуство“  23-24 октомври 2014 г. гр. Пловдив, изд. 2015, с. 253-269.  Пловдив (доклад) ISBN 978-954-2963-13-4;
 • Посрещането на „НОВ ДЕН“  - (по материали сред  етническите общности на град Пловдив)  – В: Музикални хоризонти, бр.5/2014, с.16-21. (статия) ISSN: 1310-0076;
 • „Празникът на Празниците” – песнопения от пловдивската синагога „Цион” – В: Годишник на АМТИИ 2013, с. 90-96. Пловдив (статия) ISSN: 1313-6526.
По-важни творчески изяви:
 • Ежегодни студентски изложби „Мартеница“ – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“;
 • Концерт-ревю с участието на студенти от специалности ИИФ, ИИК, ИИПД, ПОМ, ДНС, БНХ, Дизайн на облеклото, сред които: „Ръченица“, „Луди-млади“, „Пролетно Джаз-Вю“, „Пролетни Цветя“, „Трансформации“, „Гергьовденско цвете“, „Шарено яйце“ и др.
Обществена дейност:
 • Представяне на пътуваща изложба НЕПОЗНАТИТЕ пред ученици от различни училища в Пловдив и страната;
 • работа с подрастващи от етнокултурни групи и насърчаването им за получаване на образование и приобщаване към обществото.